KHO 11.8.2014/2357 Julkinen hankinta: Kahden tarjoajan erikseen tekemät samaan hankintapäätöksen kohdistuvat hankintaoikaisuvaatimukset olisi tullut käsitellä yhdessä ja ratkaista samalla päätöksellä.

09.01.2015

KHO 11.8.2014/2357

Hankintayksikkö oli kahdella erillisellä päätöksellä hyväksynyt kahden tarjoajan sille tekemät hankintaoikaisua koskevat vaatimukset ja päättänyt keskeyttää hankintamenettelyn. Hankintayksikkö oli hankintaoikaisua koskevissa päätöksissään viitannut ratkaisunsa perusteluina hankintaoikaisua koskevissa vaatimuksissa mainittuihin perusteisiin. Toisen hankintaoikaisuvaatimuksen mukaan hankintaoikaisun tekijä oli suljettu virheellisesti tarjouskilpailusta ja toisen hankintaoikaisuvaatimuksen mukaan voittaneen tarjoajan tarjous oli tarjouspyynnön vastainen.

Koska hankintaoikaisua koskevat vaatimukset ja päätös aikaisemman hankintapäätöksen kumoamisesta ja hankintamenettelyn keskeyttämisestä olivat koskeneet samaa hankintaa ja siten samaa asiaa, hankintaoikaisua koskevat vaatimukset olisi tullut käsitellä yhdessä ja ratkaista samalla päätöksellä. Hankintayksikön olisi tullut myös esittää perustelut ratkaisulleen hyväksyä oikaisuvaatimukset ja keskeyttää hankinta. Hankintayksikön katsottiin toimineen julkisista hankinnoista annetun lain vastaisesti.