Asianajotoimisto Kuhanen Asikainen ja Kanerva Rakennuttaminen-logo oranssilla

Rakennuttaminen

Juridista tukea rakennushankkeen kaikissa vaiheissa

Rakennuttamisessa linkittyvät useat eri säännökset, ohjeet, määräykset ja käytännöt toisiinsa. Siksi näiden kaikkien eri osa-alueiden tunteminen on tärkeää.

Palvelemme asiakkaitamme uudis-, korjaus- ja lisärakentamishankkeissa. Palvelumme kattavat myös kiinteistökehityshankkeiden juridiseen hallinnointiin ja sopimuksiin liittyvät kysymykset.

Konsultoimme rakennuttamisen juridiikasta, urakkasopimusten laadinnasta ja tarkastamisesta. Hoidamme vakuus- ja vastuukysymyksiä vastaanottovaiheesta rakentajan kymmenvuotisvastuuseen saakka. Tarvittaessa toimimme asiamiehinä tuomioistuimissa.

Verotuskysymyksissä yhteistyökumppanimme on Tapio Tikkanen/Veromo Oy.

Osaamisalueemme

Maankäyttö ja kaavoitus

Ympäristö

Lisärakentaminen

Uudiskohteet

Maankäyttö ja kaavoitus

Tukea maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä

Rakentamista ja alueiden suunnittelua säädellään vahvasti yhteiskunnan taholta. Siksi on tärkeää tietää, millaiset säännökset tulevat sovellettavaksi, vaaditaanko hankkeisiin kaavamuutoksia, rakennuslupaa tai muita viranomaislupia. Autamme asiakkaitamme selvittämään tarpeelliset toimet hankkeiden käynnistämiseksi ja edustamme heitä koko prosessin ajan.

Palvelemme laajoissa rakennuttamisen aluehankkeissa sekä yksittäisissä lisärakentamis- tai käyttötarkoituksenmuutoskohteissa. Huolehdimme lupa-asioista ja järjestelyistä, jotka liittyvät esimerkiksi kaavoitukseen, rasitesopimuksiin ja kiinteistöjen muodostamiseen. Avustamme asiakkaitamme myös lupa- ja valitusprosesseissa.

Juridiset palvelumme:

 • juridinen konsultointi maankäyttöprosesseissa
 • kaavamuutosten hoitaminen
 • viranomaislupahakemukset
 • maanvuokra-, rasite- ja hallinnanjakosopimukset
 • riita-asioiden hoitaminen
 • koulutus- ja valmennustilaisuudet

Rakennuttaminen ja Ympäristö

Ympäristöoikeus kehittyy nopeasti

Ympäristöoikeus kattaa laajasti kiinteistöihin ja elinympäristöömme liittyviä asioita. Laki ja säädökset kehittyvät jatkuvasti. Ympäristöasioiden painoarvo onkin viime vuosina kasvanut voimakkaasti kiinteistöliiketoiminnassa. Rakennuttamisessa ympäristöasioiden asiantunteva hoitaminen on yrityksille tärkeää niin juridisesti kuin taloudellisestikin.

Ympäristöoikeudellinen osaamisemme kattaa muun muassa kiinteistöjen energiatehokkuuteen, ympäristövaikutuksiin, jäteasioihin sekä ympäristö-, luonnon- ja rakennussuojeluun liittyvän juridiikan. Avustamme esimerkiksi rakennushankkeiden suunnitteluun liittyvissä ympäristöasioissa, maaperän pilaantumiseen ja ennallistamiseen sekä ympäristölupa-asioihin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Juridiset palvelumme:

 • juridinen konsultointi
 • ympäristöasioiden asiakirjat
 • viranomaisluvat
 • ympäristön Due Diligence
 • riita-asioiden hoitaminen
 • koulutus- ja valmennustilaisuudet

Lisärakentaminen

Lisärakentamishankkeen asiantuntija

Lisärakennushankkeiden menestyksekäs läpivienti vaatii laaja-alaista asiantuntemusta myös juridiikasta. Erityisesti lupa-asioihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota, sillä siihen sovellettavaan lainsäädäntöön liittyy enemmän tulkinnanvaraisuutta uudiskohteisiin verrattuna.

Olemme lisärakentamisen lakiammattilaisia. Konsultoimme urakkasopimuksissa ja osallistumme neuvotteluihin. Hoidamme myös vakuus- ja vastuukysymykset rakentamisvaiheen aikana ja sen jälkeen. Lisäksi toimimme asiamiehinä tuomioistuimissa.

Juridiset palvelumme:

 • urakkariitojen hoitaminen
 • reklamaatioiden laatiminen
 • lisärakentaminen, esimerkiksi ullakkorakentamishankkeet
 • rakentamisen vastuukysymykset
 • lisärakentamisen juridinen konsultointi ja neuvottelut
 • urakka-asiakirjojen tarkastaminen ja kommentointi
 • viranomaisluvat; rakennusluvat, toimenpideluvat
 • kaavoitusasiat; kaavamuutokset, lisärakennusoikeuden hakeminen, valitusasiat
 • ympäristöasiat ja -selvitykset; jätteet, melu, pilaantunut maaperä
 • riita-asioiden hoitaminen
 • koulutus- ja valmennustilaisuudet

Uudiskohteet

Tukea uudiskohteiden johtamiseen

Uudiskohteiden johtaminen poikkeaa monilta osin vanhan taloyhtiön rutiineista.  Avustamme ja edustamme asiakkaitamme uudiskohteiden vastuutilanteissa. Hoidamme vakuus- ja vastuukysymyksiä aina vastaanottovaiheesta rakennuttajan kymmenvuotisvastuuseen saakka. Lisäksi hoidamme riita-asioita.

Juridiset palvelumme:

 • reklamaatioiden laatiminen
 • rakentamisen vastuukysymykset
 • uudisrakentamisen juridinen konsultointi ja neuvottelut
 • riita-asioiden hoitaminen