Aktieägarens  rätt att delta i bolagstämman

En av aktieägarens viktigaste rättigheter är rätten att delta i bolagets bolagstämma. Det nya bostadsdatasystemet och vissa ändringar i lagen ska tas i beaktande angående rätten att delta i bolagsstämma.

Varje aktieägare har rätt att delta i bolagsstämman. Förutsättning för deltagande är att aktieägaren är införd i aktieboken eller aktielägenhetsregistret senast dagen före bolagsstämman. 

Fram till dess att bostadsaktiebolaget har överfört aktieboken till bostadsdatasystemet och aktierna för första gången överlåtits till ny ägare, kan aktieägaren även delta i bolagsstämman genom att meddela åt bolaget om överlåtelsen av äganderätten till aktierna och genom att presentera en tillförlitlig utredning gällande överlåtelsen. Som tillförlitlig utredning anses bl.a. vid köp av bostadsaktier köpebrevet samt kopia av aktieboken med anteckning om överlåtelsen. 

Efter att aktieboken överförts till bostadsdatasystemet och aktierna för första gången har överlåtits till ny ägare finns det inga andra sätt att få rätt att delta i bolagsstämma än att äganderätten är infört i aktielägenhetsregistret. Därmed, efter att aktieboken överförts till bostadsdatasystemet, är det viktigt att meddela åt Lantmäteriverket om överlåtelse av äganderätt så fort som möjligt vid ägarbyte. 

Ombud och biträde

En aktieägare kan också bemyndiga annan att företräda honom eller henne vid bolagsstämman. Ombudet ska uppvisa en daterad fullmakt eller på annat sätt på ett tillförlitligt sätt bevisa att han har rätt att företräda aktieägaren. Bemyndigandet gäller för ett möte, om inte annat anges i bemyndigandet. 

Aktieägaren och ombudet kan även ha biträde vid bolagsstämman. Lagen ställer inga kvalifikationskrav för biträdet och det kan inte begränsas, vem som får fungera som biträde. Biträdet behöver inte uppvisa fullmakt eller annan utredning. 

Bindanden anmälan angående distansgeltagande

Bostadsaktiebolagen tillåter så kallade hybridbolagsstämmor, då en del av deltagarna deltar på distans. I juli 2022 ändrades lagen så, att aktieägaren i ett bostadsaktiebolag med minst 30 aktielägenheter har rätt att delta i bolagsstämman endast med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel, om aktionären har meddelat att hen kommer att delta på detta sätt och i kallelsen har nämnts att anmälan om deltagande på distans är bindande. 

En aktieägare som har anmält sig som distansdeltagare behöver inte beviljas tillträde till mötesplatsen och den som har anmält sig som distansdeltagare kan inte längre bemyndiga en annan person att företräda honom eller henne på plats. I möteskallelsen ska du komma ihåg att informera om anmälan om deltagande som bindande så att aktieägaren är medveten vad det innebär att anmäla sig som distansdeltagare. 

Syftet med lagförändringen är att genom bindande föranmälan underlätta bostadsaktiebolags bolagsstämmoarrangemang (såsom bokning av nödvändiga möteslokaler) då bolaget består av fler än 30 lägenheter. I kallelsen till bolagsstämman är det därför lämpligt att ange den tidsfrist inom vilken en bindande anmälan ska ske, så att bolaget har tid att med utgångspunkt i aktieägarnas anmälningar göra behövliga stämmoarrangemang. 

Bestämmelsen i sig hindrar inte byte från deltagare på plats till deltagare på distans efter tidsfristen för att lämna in deltagandeanmälan, om företaget har tekniska möjligheter att genomföra detta. Bolaget har dock ingen skyldighet att tillåta byte. Vid ändring av deltagandesätt måste man i alla fall komma ihåg att behandla alla aktieägare lika – om någon får ändra sättet för deltagande efter tidsfristen bör detsamma i princip tillåtas även för övriga aktieägare. Dessutom är det värt att påminna sig om att aktieägaren fortfarande inte behöver anmäla sig i förväg för att kunna delta i bolagsstämman på plats – därför har de aktieägare som inte meddelat något om sitt deltagande alltid rätt att delta i mötet på plats. 

Kuva: Shutterstock

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn