Tietosuojaseloste

Tämä on asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n (jäljempänä ”yritys”) tietosuojaseloste. Selosteessa kerrotaan henkilötietojen käsittelyn periaatteet erityisesti verkkopalveluiden, uutiskirjeen ja markkinoinnin osalta. Yritys noudattaa kaikessa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää asianajotapaa sekä Asianajajaliiton antamia suosituksia ja ohjeita.

Vastuullisena rekisterinpitäjänä toimii Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy, y-tunnus 1556158-0 ja tietosuojasta vastaavana henkilönä asianajaja, toimitusjohtaja Kai Haarma

kai.haarma@kak-laki.fi, 050-5454249.

Tietojen käsittelyn peruste ja käyttö
Tarvitsemme asiakkuustietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Muiden kuin asiakkaiden osalta tarvitsemme henkilötietoja markkinointiin ja asiakashankintaan. Kerättävien tietojen osalta perusteena on oikeutettu etu yrityksen liiketoiminnassa ja palveluiden kehittämisessä. Keräämme vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia niiden käyttötarkoituksen kannalta.

Käytämme tietoja asiakkuussuhteen ylläpitämiseen sekä asiakasviestintään sekä markkinointiin. Tapahtumiin osallistujien tiedot on kerättävä, jotta tiedämme osallistujien määrän ja voimme tarvittaessa toimittaa esitysmateriaaleja sekä huolehtia mahdollisista erityisruokavalioista.

Verkkosivuston kautta on mahdollista antaa palautetta tai ottaa yhteyttä uutta toimeksiantoa varten. Tiedot vastaanottaa yrityksen toimitusjohtaja tai hänen varahenkilönsä. Yhteydenottajilta pyydetään säännönmukaisesti toimeksiannon tekemiseen tai esteellisyystarkistukseen liittyviä lisätietoja. Sekä annetut että erikseen pyydetyt tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tietojen käsittely perustuu oikeutetun edun lisäksi henkilön suostumukseen.

Henkilötietojen asianmukaisella selvittämisellä ja tietojen käsittelyllä pyrimme myös varmistamaan palveluidemme turvallisuuden ja väärinkäytösten estämisen.

Kerättävät tiedot
Voimme kerätä sekä yksilöinti- että yhteystietoja sekä erilaisia sähköisiä tunnistetietoja. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, tehtävänimike, sähköposti, puhelinnumero, ruokavalio, ammatilliset kiinnostuksen kohteet, harrastustiedot,  IP-osoite, haku- ja selailutiedot sivustollamme, tiedot selaimesta ja sijainnista (ei tarkka), lokitiedot ja näistä laaditut analyysit. Pääosa verkkosivustomme käyttäytymistiedoista on sellaisia, joita ei voida yhdistää tiettyyn henkilöön.

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään markkinoinnin yhteydessä, verkkosivujen kautta tai yhteydenottopyyntöjen yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan myös kerätä yhteisöltä, jonka puolesta rekisteröity toimii tai yhteisön verkkosivuilta.

Tietojen säilyttäminen
Henkilötiedot sijaitsevat tietojärjestelmätoimittajiemme palvelimilla, toimiston omilla palvelimilla sekä työntekijöiden työasemilla. Paperimuodossa olevia asiakirjoja on toimistossamme ja toimiston arkistossa.

Tietojen säilyttämisaika ja säilyttämiskriteerit vaihtelevat henkilötietoryhmittäin ja sen mukaan, mikä on tietyn henkilötietoryhmän käyttötarkoitus. Suostumuksia ja kieltoja säilytetään niiden voimassaoloajan.

Kun henkilötietoa ei enää tarvita edellä määritellyllä tavalla, tiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa, ellei yritystä velvoittava lainsäädännössä velvoiteta säilyttämään tietoja pidempää aikaa.

Yritys voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille tai alihankkijoille, kuten ICT-palveluiden tuottajalle. Tällöin varmistetaan sopimusvelvoitteilla, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat esimerkiksi Microsoft ja sen ohjelmistot kuten Outlook, Google ja uutiskirjeen ja markkinointiviestien osalta Postiviidakko

Voimme luovuttaa yhteystietoja voimassaolevan lainsäädännön ja hyvän asianajotavan velvoittamissa rajoissa yhteistyökumppaneillemme. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja voidaan erityistapauksissa luovuttaa viranomaisille lainsäädännön velvoittamissa ja oikeuttamissa tilanteissa. Henkilötietoja ei yrityksen toimesta siirretä EU:n ulkopuolelle, mutta se ei voi taata tietojärjestelmä- ja ohjelmatoimittajien palvelimien tai tietojen sijaitsevan yksinomaan EU:n alueella.

Tästä voidaan tehdä poikkeuksia asiakassuhteen niin vaatiessa, jos esimerkiksi toimeksiannon hoitaminen vaatii tietojen siirtämistä.

Henkilötietojen suojaaminen ja käsittely
Yritys käsittelee tietoja vastuullisesti ja huolellisesti. Yritys on ottanut käyttöön asianmukaiset palomuurit ja salaustekniikat. Laitetiloihin on pääsy vain erikseen annettavalla luvalla. Toimistoon pääsy on suojattu kulkutunnisteilla ja hälytysjärjestelmillä.

Asiakirja-aineisto pidetään lukituissa tiloissa, joihin pääsyoikeus on rajattu ainoastaan sinne oikeutetuille tahoille. Sama koskee arkistoa.

Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on työsopimuslain ja muiden salassapitoehtojen perusteella vaitiolovelvollisuus. Lisäksi salassapitoa koskee asiakkaiden osalta asianajosalaisuus.

 Verkkosivuston käyttö ja evästeet
Verkkosivustomme käyttää salattua yhteyttä. Käytämme Google Analytics -palvelua, jonka kautta saatavat tiedot tallentuvat ja niitä käsitellään palveluntarjoajanomilla palvelimilla. Google Analytics -palveluihin kirjautumisoikeutta on rajoitettu ja niistä raportoidaan yrityksen johdolle vain sellaisessa muodossa, josta ei voi yksilöidä käyttäjää.

Seuraamme verkkosivustomme (www.kak-laki.fi)  liikennettä evästeiden avulla. Tässä käytämme apuna Google Analytics -ohjelmaa. Selain lähettää tiettyjä tietoja automaattisesti Googlelle kuten avatun verkkosivun osoite tai hakusana, jonka kautta käyttäjä on ohjattu Googlen hakukoneesta yrityksen sivustolle.

Yritys ei pysty tunnistamaan käyttäjää ja kerättävät tiedot eivät ole varsinaisia henkilötietoja. Seuraamme esimerkiksi verkkovierailun kestoa, mitä sivuja katsotaan ja sitä, miltä sivustolta verkkosivujemme käyttäjä on sinne päätynyt.

Voimme käyttää verkkosivustoilla myös sosiaalisen median linkkejä ja evästeitä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että yritys ei vastaa muiden verkkopalveluiden tietosuojasta, vaikka niille olisi linkki yrityksen verkkosivuilla.

Lue lisää evästeistä: https://www.kak-laki.fi/evasteet/ 

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on asianajosalaisuuden puitteissa oikeus saada tieto häntä koskevista tiedoista, oikeus pyytää häntä itseään koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa häntä itseään koskevien tietojen käsittelyä sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Poistamis- rajoittamis- tai vastustamisoikeutta ei kuitenkaan ole sellaisten tietojen osalta, joiden käsittely on välttämätöntä tai tarpeellista.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietosuojaan liittyvien oikeuksien toteuttamista koskeva asia käsiteltäväksi valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimisto), mikäli emme ole noudattaneet tietosuojaa koskevia säännöksiä.

Oikeus peruuttaa suostumus
Jos henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän erikseen antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien tietojen käsittelyyn tai esimerkiksi uutiskirjeen vastaanottamiseen.

Oikeuksien toteuttaminen
Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi voit olla yhteydessä toimistoomme tai suoraan yrityksen toimitusjohtajaan.