Lär kanna våra tjänster

Bostads- och fastighetsaktiebolag

Juridiskt stöd för ledning av bostads- och fastighetsaktiebolag

Vi är experter inom lagstiftningen om bostadsaktiebolag och aktiebolag samt rättspraxis som rör fastighetsbranschen. Vi bistår och representerar våra klienter i alla ärenden som gäller bolagslagstiftning och förvaltning, såsom bolagsstämmor och styrelsemöten, ansvarsfrågor, uthyrning av lokaler, renoverings- och tillbyggnadsprojekt, ansvarsfrågor avseende nya objekt, samt besittningstaganden och bolagsordningsändringar. Vi fungerar även som ombud i domstolsprocesser.

Vi stöder disponenter i juridiska frågor i anslutning till deras affärsverksamhet, i ärenden som rör allt från avtal till skadestånd.

Boende

Boendeexpert, juridiskt stöd vid bostads- och fastighetsaffärer

Vi hjälper våra personkunder med rättsliga frågor som rör exempelvis boende, bostads- eller fastighetsaffärer eller uthyrning. Vi sköter fastighets- och bostadsköpstvister, samt meningsskiljaktigheter mellan bostadsbolag och aktieägare. Vi upprättar olika dokument och bistår vid rättegångar. Du kan lita på vår yrkesskicklighet, erfarenhet och branschkunskap.

Fastighetsföretag

Den bästa partnern inom fastighetsjuridik

Fastighetsbranschen utvecklas ständigt. Särskilt lagändringar och digitalisering medför utmaningar som kräver specialkunskaper inom branschens juridik. I en situation som präglas av snabba förändringar är det viktigt att du får stöd av en juridisk expert som har kunskap om din bransch och som du lätt kan vända dig till.

Vi erbjuder en tjänstehelhet som motsvarar våra klienters behov för de olika faserna inom affärsverksamhetens processer. För att sköta dina fastighetsärenden kan du välja tjänster av projektnatur eller ett mer omfattande samarbete. Ansvaret för uppdraget vilar alltid på en och samma jurist, eller ett särskilt utnämnt team om det rör sig om större projekt. Ibland är det klokast att låta oss sköta alla fastighetsjuridiska ärenden.

Byggande

Juridiskt stöd i byggprojektets alla skeden

Byggande är ett område där många olika regler, anvisningar, bestämmelser och praxis länkas till varandra. Det är därför viktigt att känna till alla dessa delområden.

Vi hjälper våra klienter med nybyggnads-, renoverings- och tillbyggnadsprojekt. Våra tjänster omfattar även frågor som gäller juridisk förvaltning och avtal avseende fastighetsutvecklingsprojekt.

Vi konsulterar om byggjuridik, upprättande och översyn av entreprenadavtal. Vi sköter försäkrings- och ansvarsfrågor från mottagningstidpunkten fram tills dess att byggarens tioåriga ansvarstid löper ut. Vid behov fungerar vi dessutom som ombud i domstolsprocesser.

Ta kontakt