Mitä tarkoittaa asbestikartoitusvelvollisuus?

Vuoden 2016 alusta tuli voimaan laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista sekä valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta. Uuden lainsäädännön voimaantulon myötä kysymyksiä on herännyt muun muassa asbestikartoitusvelvollisuudesta ja sen laajuudesta. Käsittelemme aihetta nyt alkavassa juttusarjassa.

Remonttia tekevän tai sellaisen teettävän eli sen joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta, on huolehdittava, että asbestikartoitus tehdään hyvissä ajoin. Kartoitusvelvollisuus koskee siis esimerkiksi henkilöä, joka ryhtyy osakehuoneistossaan muutostyöhön työn tilaamalla tai itse työn tekemällä.

Tehtävä selvitys on nimettävä asbestikartoitukseksi. Asbestikartoitus voi kuitenkin olla osana muuta haitta-ainekartoitusta, jolloin ko. osuus otsikoidaan asbestikartoitukseksi. Kartoitus on kuitenkin tehtävä vaikka olisi jo päätetty, että purku tehdään joka tapauksessa asbestipurkuna, sillä kartoituksella halutaan varmistaa se, että asbestin määrä ja sijainti on luotettavalla tavalla dokumentoitu.

Kartoituksen tekeminen ei edellytä asbestipurkutyölupaa. Käytännössä se kuitenkin edellyttää asbestin esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen riittävästi perehtynyttä henkilöä, jolla on kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämä ammatillinen osaaminen. Tällainen pätevyys voidaan osoittaa esimerkiksi rakennusterveysasiantuntijan tai AHA-asiantuntijan koulutuksella.

Asbestikartoitusvelvollisuuden laajuus

Asetuksen mukaan asbestikartoituksessa on paikallistettava kohteessa oleva asbesti, selvitettävä asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä sekä näiden materiaalien pölyävyys niitä käsiteltäessä tai purettaessa. Selvityksen lähtökohtana on tieto asbestipitoisten rakennusaineiden käytöstä kohteen rakentamisessa.

Jos asbestipitoisuudesta ei voida kohteen esitietojen perusteella varmistua, tulee asbestipitoisuuden arviointi tehdä laboratorioanalyysin avulla. Asbestikartoituksen tekemiseksi ei riitä vain yhden satunnaisen näytteen ottaminen: tämä ei riitä osoittamaan kaikkia rakenteita asbestipitoisiksi tai asbestivapaiksi. Näyteanalyysi tai muu selvitys on oltava kaikista erilaisista purettavista materiaaleista ja työstettävistä rakenteista.

Asbestin paikallistamisella tarkoitetaan asbestin sijainnin selvittämistä ja merkitsemistä tila- ja rakennuspiirustuksiin sekä työselostuksiin mahdollisimman yksiselitteisesti.
Asbestilaadun määrittelyssä krokidoliitti erotetaan muusta asbestista. Asetuksen vaatiman asbestinlaadun määrittämiseksi riittää aluehallintoviraston mukaan se, että kartoituksen perusteella tiedetään onko tutkittu näyte krokidoliittiä tai muuta asbestipitoista materiaalia. Käytännössä tarpeellinen tieto selvityksessä on se, millä perusteella rakenne tai materiaali on arvioitu asbestipitoiseksi, asbestivapaaksi tai kiinteäksi.
Niiden rakenteiden osalta, joiden asbestipitoisuutta ei kartoituksessa ole voitu selvittää, merkitään kartoitukseen selvityksen ulkopuolelle jääneiksi rakenteiksi. Koska tätä rakennetta tai materiaalia ei ole voitu osoittaa asbestivapaaksi, on sen purkutyö toteutettava asbestipurkutyönä käyttäen osastointimenetelmää. Kartoitusta tulee myös päivittää rakenteista esiin tulevien ensiksi kartoittamattomien rakenteiden osalta materiaalianalyyseillä.

Tee asbestikartoitus ajoissa

Asbestikartoitus dokumentoidaan ja luovutetaan asbestipurkutyöhön ryhtyvälle työnantajalle tai itsenäiselle työnsuorittajalle, jotta tämä voi suunnitella ja toteuttaa työn turvallisesti. Jos rakenteista tai materiaaleista löytyy asbestia, tulee purkutyö tehdä asbestityönä luvan omaavan tahon toimesta.

Osakkaan tai asukkaan kannattaa muutostöitä suunnitellessaan ottaa huomioon, ettei yhtiö voi antaa aloituslupaa työlle, ennen kuin kartoituksen tulokset ovat saatavilla. Asukkaan tulee myös aina ilmoittaa yhtiölle muutostöistään ja asbestipurkutyötä koskien kannattaa ottaa huomioon myös vahingonkorvausriski. Jos asukas on purkanut tai alkaa omatoimisesti purkaa mahdollisesti asbestia sisältävää kohdetta, voi hän joutua vastaamaan kaikista tähän liittyvistä kustannuksista kuten asbestitutkimuksista, tilojen puhdistamisesta ja jopa muiden asukkaiden tilapäismajoituksen kustannuksista. Osakas maksaa lähtökohtaisesti myös kartoituksen kustannukset, jos remontti on hänen hankkeensa.

Lähteet:

Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015)

Valtioneuvoston asetus asbesti työn turvallisuudesta (789/2015)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (323/2014)

Sosiaali- ja terveysministeriön muistio 18.6.2015

Lisätietoa:

Asbestin käyttö kiellettiin uudisrakentamisessa vuonna 1988. Kokonaisuudessaan asbestin käyttö kiellettiin vasta vuonna 1994, näin ollen asbestikartoitus on syytä tehdä kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa kohteissa. Näin varmistutaan lain ja asetuksen vaatimalla tavalla siitä, sisältävätkö purettavat rakenteet ja materiaalit asbestia. Asbestikartoituksesta säännellään tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa asbestityön turvallisuudesta.

Facebook
Twitter
LinkedIn