Ryhmäkorjaushanke vaatii otolliset olosuhteet onnistuakseen – päätöstä tulee punnita monesta eri kulmasta

Kun olosuhteet ja eri taloyhtiöiden tahtotila kohtaavat, ryhmäkorjaushanke voi olla viisas ratkaisu. Työmaapalvelujen ja -järjestelyjen kustannuksissa sekä urakan hankintojen kuluissa on mahdollista säästää, kun taloyhtiöt vievät projektia eteenpäin yhdessä. Ihan helposta urakan muodosta ei siinä kuitenkaan ole kyse.

Ryhmäkorjaushankkeessa taloyhtiöt hakevat yhteispelillä kustannussäästöjä isompaan hankekokonaisuuteen. Yhdessä voidaan toteuttaa kaikenlaisia korjaustoimenpiteitä aina putkiremontista pihojen parantamiseen. Korjattavien rakennusten ei tarvitse olla naapuritaloja, vaan riittää, että ollaan tarpeeksi liki sujuvan yhteistyön varmistamiseksi. Erityisen otollinen tilanne on silloin, kun kiinteistöt kohtaavat iältään, kooltaan ja teknisiltä ratkaisuiltaan. Likimain samaan aikaan rakennetut kiinteistöt ovat yleensä hyvin yhdenmukaisia, mikä tarjoaa lupaavan lähtökohdan hankkeen onnistumiselle.

Alussa tarvitaan runsaasti tietoa ja avointa keskustelua

Kun taloyhtiössä on herännyt orastava kiinnostus ryhmäkorjaamista kohtaan, on aika ryhtyä kartoittamaan vaihtoehtoja. Projektin hahmottamiseksi tarvitaan kattavasti tietoa naapuritaloyhtiöistä sekä niiden korjaustarpeista ja suunnitelmista pitkällä tähtäimellä. Koska useimmiten yhtiöillä ei ole samaa isännöitsijää tai isännöintitoimistoa, samoja hallitusten jäseniä tai osakkaita, tietojen saaminen muista peruskorjausta suunnittelevista asunto-osakeyhtiöistä voi olla alussa vaikeaa. 

– Työtä helpottaa, jos taloyhtiöt ovat tehneet suunnitelmallista kiinteistönhoitoa ja pitkän tähtäimen tavoitteet ovat selkeät. Jos rakennukset ovat samassa elinkaaren vaiheessa ja kunnossapidon strategiat kohtaavat, hankkeelle löytyy eittämättä hyvät lähtökohdat. Jos heti alkuun taloyhtiöiden näkemykset eroavat vaikkapa putkiremontin toteuttamisen tavoista, yhteistyöstä on tuskin mitään hyötyä, Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asianajaja Aki Rosén sanoo.

Mikäli osoittautuu, että projektin onnistumiseksi on paljon potentiaalia, taloyhtiöt voivat päättää ryhmäkorjausselvityksen tilaamisesta.

Ryhmäkorjaushanke ja päätöksenteon perusteet

Jos kyseessä on laaja peruskorjaushanke, sitä tullaan mitä luultavimmin käsittelemään paitsi infotilaisuudessa myös useassa yhtiökokouksessa. Tavallisesti ensin päätetään hankesuunnitelman tilaamisesta, sitten hankesuunnitelmassa esitetyistä ratkaisumalleista sekä hankkeen rahoituksesta. Tyypillisesti tarvitaan vielä yksi yhtiökokous, jossa päätetään mukaan lähtemisestä. Ehdotuksen läpimenoon vaaditaan yli puolet kokouksessa annetuista äänistä. Kaikki hankkeessa mukana olevat taloyhtiöt tekevät päätökset itsenäisesti. 

– Ryhmäkorjaushankkeet toteutetaan samojen asunto-osakeyhtiölain säännösten mukaan kuin kaikki muutkin yhtiön peruskorjaushankkeet, eikä laissa ole erityissäännöksiä siihen liittyen, Rosén kertoo.

Millaiset asiat voivat estää hankkeen toteutumisen?

Ryhmäkorjaushanketta ei kannata edes harkita, jos taloyhtiö ryhtyy peruskorjauksiin vasta, kun rakennus on saavuttanut teknisen käyttöikänsä pään ja korjaustarve on välitön.

Myös yhtiöiden eriävät näkemykset muun muassa korvauksen laadusta ja laajuudesta voivat viedä osapuolet eri teille heti alkuunsa.  Lisäksi voi käydä niinkin, että ryhmäkorjaushanke ei yksinkertaisesti houkuttele osakkaita – onhan selvää, että se edellyttää tavallista enemmän valmistelua.

– Riitaa voi syntyä kaikista niistä samoista asioista kuin tavallisissakin hankkeissa, mutta lisäksi eri osapuolten kesken saattaa tulla erimielisyyksiä. Kun ryhmäkorjaushankkeeseen ryhdytään, on tärkeää huolehtia siitä, että osapuolet ymmärtävät vastuunsa ja velvollisuutensa, Rosén painottaa. 

Ryhmäkorjaushanke harkinnassa? Valmistautukaa näin:

  • Ryhmäkorjaushankkeessa tulee panostaa oman yhtiön tilanteen ja korjaustarpeen pitkän tähtäimen suunnitteluun. Tällöin voidaan vertailla eri yhtiöiden tilannetta toisiinsa ja arvioida toteutus- ja rahoitusmahdollisuuksien yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia.
  • Painopiste onnistuneessa ryhmäkorjaushankkeessa on ”ennen” korjausprojektin käynnistymistä. Tällöin kannattaa kuunnella sekä suunnittelun, projektinjohdon, juridiikan ja urakoinnin osaavia tahoja.
  • Muista osallistaa asunto-osakeyhtiön osakkaat ja asukkaat hankkeeseen alusta alkaen. Erityisen tärkeää on myös eri yhtiöiden keskinäisen tahtotilan ja ryhmähengen muodostaminen ja ylläpitäminen.

Facebook
Twitter
LinkedIn