Helsingin HAO 4.3.2015, taltio 15/0145/5, Maankäyttö ja rakentaminen

Kaupunginvaltuuston hyväksymän asemakaavamuutoksen tarkoituksena oli muuttaa käytöstä poistuneet teollisuusalueet asumiskäyttöön sekä lisätä raken­nusoikeuden määrää.  Kaavaselostuksen mukaan alueen merkittävimpiä melu-, tärinä-, pöly- ja saastelähteitä ovat liikenne ja teollisuus. Vuorovaikutusmenettelyn kohteena olevissa kaava-asiakirjoissa tai niiden liitteissä ei ole ollut meluselvityksiä tai korkean rakennuksen varjotutkielmaa.

Hallinto-oikeus kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen rekisteröityjen paikallisten yhdistysten valitusten johdosta. Perusteluinaan hallinto-oikeus lausui muun ohella seuraavaa:

Meluselvityksen täydennys ei ole ollut kaavaselostuksen liitteenä tai saatavilla kaupungin verkkosivuilla, vaan se on asiakirjojen mukaan jaettu erikseen kaupunginhallituksen kokouksessa
Kaavassa osoitetaan huomattavan korkea, suurimmalta sallitulta kerrosluvultaan 12-16 -kerroksinen asuinkerrostalo. Tästä ei ole laadittu korkean rakennuksen varjotutkielmaa eikä rakennuksen maisemallisia vaikutuksia ole selvitetty. 
Hallinto-oikeus katsoi, että rakennuksen huomattava korkeus huomioon ottaen sen varjostus- ja maisemavaikutusten selvittäminen olisi ollut välttämätöntä maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momentissa tarkoitettujen kaavan sisältövaatimusten täyttymisen arvioimiseksi.

Hallinto-oikeus totesi, että asemakaavaa laadittaessa tulee tehdä kaavan tarkoitus ja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen riittävät perus- ja vaikutusselvitykset, joiden tulee olla osallisten käytettävissä sellaisessa muodossa, että osalliset voivat lausua niistä mielipiteensä.

Edellä mainitut meluselvitykset ja havainnekuva eivät ole olleet asemakaavamuutosta laadittaessa osallisten käytettävissä siten, että osalliset olisivat voineet lausua niistä mielipiteensä laissa tarkoitetulla tavalla. Asemakaavan muutos ei perustunut näiltä osin riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin eikä noudatettu vuorovaikutusmenettely täyttänyt maankäyttö- ja rakennuslaissa osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelylle asetettuja vaatimuksia. Selvityksiä, jotka eivät ole olleet vuorovaikutusmenettelyn kohteena, ei voitu ottaa huomioon kaavoitusmenettelyn lainmukaisuutta arvioitaessa. Tämän vuoksi kaupunginvaltuuston päätös oli kumottava.  http://www.finlex.fi/fi/oikeus/hao/2015/helsingin_hao20150145

Facebook
Twitter
LinkedIn