KHO 11.2.2015/362, Pressuhallin rakentamista koskevaan toimenpidelupaan liittyvä louhinta ja maa-ainesten hyödyntämisoikeus

Piha-/varastointialueen laajamittainen rakentaminen vaikutti olennaisesti naapurien asemaan ja merkitsi pelkästään pressuhallin rakentamiseen tarkoitetun toimenpideluvan merkittävää muuttamista. Muutosta ei ollut mahdollista toteuttaa rakennusaikaisena muutoksena rakennustarkastajan suostumuksella.

Rakennustarkastaja oli myöntänyt A:lle toimenpideluvan 500 m2:n suuruisen puutavaran säilytykseen tarkoitetun pressuhallin rakentamiseen. Toimenpidelupahakemus ei koskenut noin 5 500 m2:n kokoisen varastointiin tarkoitetun, muusta ympäristöstään poikkeavaan korkeusasemaan rakennettavan ja aidattavan piha-alueen rakentamista, eikä mainittu alue ilmennyt myöskään toimenpidehakemuksen yhteydessä esitetystä asemapiirroksesta. Louhiminen ja maa-ainesten hyödyntäminen oli toimenpideluvan nojalla rakentamista valmistelevana toimena mahdollista vain siltä osin ja siinä laajuudessa kuin se oli välttämätöntä toimenpideluvan mukaisen rakennuksen, pressuhallin, rakentamiseksi. Kun otettiin huomioon varastointiin louhimalla rakennettavan alueen koko, kysymys ei tässä laajuudessa ollut pressuhallin rakentamista valmistelevista toimenpiteistä. Piha- ja varastointialueen rakentamiseen ei ollut siten toimenpidelupaa. Maa-ainesten ottamiseen ei ollut saatu muutakaan asianmukaista lupaa.

Rakennustarkastajan päätös olla ryhtymättä asiassa toimenpiteisiin varastoalueen louhinnan ja maa-ainesten hyödyntämisen keskeyttämiseksi maankäyttö- ja rakennuslain 180 §:n nojalla ja kunnan rakennusvalvontaviranomaisen päätös hylätä oikaisuvaatimus sekä olla ryhtymättä asiassa toimenpiteisiin saman lain 182 §:n nojalla olivat siten lainvastaisia.

Facebook
Twitter
LinkedIn