Osakkailla ei ollut oikeutta vaatia yhtiökokouksen koolle kutsumista saman asian uudelleen käsittelemiseksi

Liikehuoneistojen osakkeenomistajat vaativat varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiöjärjestyksen kohtuullistamista vastikejyvityksen osalta. Yhtiökokouksen hylättyä vaatimuksen osakkeenomistajat olivat nostaneet asunto-osakeyhtiölain mukaisen kanteen käräjäoikeudessa. Hakijat olivat kuitenkin jättäneet yhden osakkeenomistajan haastamatta, vaikka lain mukaan kohtuullistamista koskeva kanne on nostettava kaikkia niitä osakkeenomistajia vastaan, jotka kokouksessa ovat vastustaneet yhtiöjärjestyksen muuttamista tai eivät ole antaneet muutokseen tarvittavaa suostumusta.

Käräjäoikeus jätti kanteen tutkimatta, sillä yksi osakkeenomistajista oli jäänyt määräajassa haastamatta oikeudenkäyntiin. Tämän johdosta liikehuoneistojen osakkeenomistajat olivat vaatineet yhtiön hallitusta kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään kohtuullistamisesta uudelleen. Hallituksen kieltäydyttyä, hakijat vaativat aluehallintovirastolle tekemässään hakemuksessa oikeutta kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous päättämään yhtiöjärjestyksen kohtuullistamisesta. Aluehallintovirasto hylkäsi hakemuksen vedoten siihen, että yhtiökokousta oli vaadittu käsittelemään asiaa, joka oli jo aiemmin päätetty. Asunto-osakeyhtiöllä ei ollut velvollisuutta kutsua ylimääräistä yhtiökokousta koolle käsittelemään jo päätettyä asiaa sillä perusteella, että tehdyn päätöksen perusteella nostetussa kanteessa oli tapahtunut prosessuaalinen virhe. Hallinto-oikeus kumosi aluehallintoviraston päätöksen ja oikeutti hakijat kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään yhtiöjärjestyksen kohtuullistamista.

Kyse oli jo päätetyn asian uudelleen käsittelystä

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) mukaan asunto-osakeyhtiön hallinnolla täytyy olla tehdyn päätöksen jälkeen ainakin joitakin vuosia kestävä aika, jona samaa asiaa ei voida käsitellä. KHO kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja saattoi aluehallintoviraston päätöksen lopullisesti voimaan, koska osakkaiden tarve saada vaatimansa asia uudelleen ylimääräisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi johtui ainoastaan siitä, että heidän käräjäoikeudessa nostamansa kanne oli jätetty prosessuaalisen virheen vuoksi tutkimatta. KHO katsoi, että asiassa oli kysymys yhtiökokouksessa jo päätetyn asian uudelleen käsittelemisestä ja tavoitteena oli ollut yksinomaan saada uusi määräaika asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen kohtuullistamista koskevan kanteen nostamiseksi käräjäoikeudessa.

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn