Hallituksen jäsenen ei kannata pelätä vastuuta

Taloyhtiön hallituksen joutuminen korvausvastuuseen on harvinaista. Käytännössä vain karkeat ylilyönnit ja kotiinpäin vetäminen ovat johtaneet vahingonkorvausvelvollisuuteen.

Hallituksen tehtävänä on päättää toimivaltansa rajoissa taloyhtiön asioista. Toimivallan rajoja määrittää normien tasolla asunto-osakeyhtiölain 7 luvun 2 § ja käytännössä yhtiökokouksen päättämä budjetti. Lisäksi hallituksen tehtävänä on valvoa yhtiökokouksen päätösten lainmukaisuutta – lainvastaisia päätöksiä kun ei saa laittaa täytäntöön. 

Hallituksen tulee tehdä päätökset aina taloyhtiön eli osakkaiden edun mukaisesti, vaikka kaikkien osakkaiden intressit eivät välttämättä ole samansuuntaisia. Lähtökohtana on osakkaiden enemmistön kannalta paras ratkaisu, oli sitten päätettävänä remonttihanke, sopimuksen solmiminen tai sovittujen toimenpiteiden valvonta. 

Työ tulee tehdä huolellisesti

Huolelliseen hallitustyöskentelyyn kuuluu asioiden selvittäminen ennen päätöksentekoa. Tarvittaessa tulee kääntyä esimerkiksi tekniikan, juridiikan tai talouden asiantuntijan puoleen. Lisäksi päätöksenteossa vaaditaan avoimuutta, joten viestinnän merkitystä osakkaiden suuntaan ei voi liiaksi korostaa. Väitän, että luottamus hallitukseen ja sen tekemiseen lähtee osakkaiden ymmärryksestä. 

Vastuunkantamisen lähtökohtana on, että hallituksen jäsen joutuu korvaamaan vahingon, jonka hän huolimattomalla toiminnallaan aiheuttaa taloyhtiölle tai osakkeenomistajalle. Hallituksen tekemisiä tai tekemättä jättämisiä verrataan siihen tasoon, jota tässä asemassa olevalta henkilöltä voidaan yleisesti ottaen kohtuudella edellyttää. Huolellisuuden mittapuu ei taloyhtiöissä ole yhtä korkealla kuin yritysmaailmassa, koska asunto-osakeyhtiön hallintoa ei järjestetä ammattimaiseen tapaan kuten yrityksissä. Yhteisiä asioita hoidetaan tyypillisesti oman toimen ohessa korvauksetta tai nimellisellä korvauksella. Lisäksi osakkaat tekevät isot päätökset yhtiökokouksessa, ja hallituksen pitää toimia näiden päätösten mukaisesti. Voikin siis summata, että innostuksen lisäksi tavallisen huolellinen toiminta ja asiantuntija-avun käyttäminen tarvittaessa riittävät hyvään hallitustyöskentelyyn.

Tuomiot harvassa

On tärkeää myös muistaa, että taloyhtiön hallitus tekee päätöksiä nimenomaan hallituksena. Laki ei anna puheenjohtajalle yksin oikeutta käyttää tätä päätösvaltaa, vaikka hänellä isompi rooli päätösten valmistelussa useimmiten onkin. Hallituksen jäsenten vastuuta arvioidaan kuitenkin erikseen. Muun muassa eriävän mielipiteen jättämisellä hallituksen jäsen voi näyttää oman huolellisuutensa ja välttää korvausvelvollisuuden.

Oikeuskäytännön perusteella voi yleisesti todeta, että käytännössä vain karkeat ylilyönnit ja kotiinpäin vetäminen ovat aiheuttaneet korvausvastuun hallitukselle. Riitatilanteessa haastavinta on pystyä näyttämään hallituksen huolellinen toiminta toteen, jos päätöksenteon dokumentointi on vajavaista. Todistustaakka on kuitenkin käännetty vain, jos vahinko on aiheutettu rikkomalla yhtiöjärjestystä tai muita asunto-osakeyhtiölain pykäliä kuin 1 luvun periaatteita. Lisäksi vahingonkorvauksen vaatijan tulee näyttää syy-yhteydessä olevat vahingot toteen, mikä ei ole välttämättä helppoa. Myös vastuun mahdollinen vanhentuminen saattaa vaikuttaa asiaan, kun korvausvastuun perusteena pidetyistä tapahtumista on usein kulunut jo aikaa siinä vaiheessa, kun asia päätyy asianajajan pöydälle.

Jaana Sallmén,
asianajaja, varatuomari

Facebook
Twitter
LinkedIn