Joulu on taas – ja kinkun paistorasvan aiheuttama tukos viemärissä?

Joka vuosi joulun lähestyessä nousee esiin sama kysymys – voiko osakas joutua vastuuseen viemäriin kaadetusta paistorasvasta? Sinänsä paistorasvan oikeaoppinen hävittäminen ei ole vain jouluun liittyvä asia, mutta tuolloin asia nousee aina esille, kun esimerkiksi kinkkujen paistaminen lisääntyy. 

Paistorasva tukkii viemärin siitäkin huolimatta, että se on kuumana nestemäistä. Merkitystä ei ole sillä, kaadetaanko paistorasva esimerkiksi keittiön lavuaarista vai vessanpöntöstä, koska jähmettyessään paistorasva aiheuttaa saman vahingon putkistossa.

Asunto-osakeyhtiölakiin perustuvan huolenpitovelvoitteen mukaan osakkaan on hoidettava huoneistoa siten, etteivät taloyhtiön vastuulle kuuluvat kiinteistön osat vaurioidu. Mikäli osakas laiminlyö tämän velvollisuutensa, voi siitä syntyä osakkaalle vahingonkorvausvelvollisuus. Paistorasvan kaatamista viemäriin ei voida pitää huolellisena toimintana eikä osakkeenomistaja voi välttää vastuutaan vetoamalla tietämättömyyteensä tai puutteelliseen ohjeistukseen. Yleisesti on tiedossa, että paistorasva aiheuttaa jähmettyessään viemäreiden tukkiutumisen. Tietenkin yhtiön kannattaa muistuttaa osakkaita oikeaoppisesta paistorasvan hävittämisestä, etteivät vahingonkorvauskysymykset nousisi esiin.

Tärkeää tietää vahingonkorvausvastuusta

Asunto-osakeyhtiölain mukainen vahingonkorvausvastuu perustuu 24 luvun 2 §:ään. Tämän säännöksen mukaan osakkeenomistajan on korvattava vahinko, jonka hän on myötävaikuttamalla asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, toiselle osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. Lieväkin tuottamus voi johtaa vastuuseen. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Osakkeenomistajan velvollisuuteen korvata aiheuttamansa vahinko vaikuttaa myös yleiset vahingonkorvausoikeudellisten periaatteet.

Yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvien rakennuksen osien vahingoittuessa yhtiön tulee korvausta saadakseen näyttää toteen osakkeenomistajan tuottamus tai tahallisuus. Yhtiön tulee siis osoittaa, että putkien tukkiutuminen on johtunut vähintäänkin osakkaan tuottamuksellisesta toiminnasta. Osakasta koskee tuottamusolettama. Mikäli osakas on rikkonut AOYL 4 tai 5 luvun säännöksiä tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä, osakkaalla on mahdollisuus vapautua vastuusta osoittamalla, että hän on toiminut huolellisesti. Todistustaakka on käännetty osakkaalle. Lisäksi tulee vielä muistaa, että asunto-osakeyhtiölaissa ei ole säännöstä siitä, että osakkeenomistaja vastaisi vuokralaisensa tuottamuksesta. Näin osakkeenomistaja ei siis vastaa vuokralaisensa aiheuttamista vahingoista.

Aki Rosén
Asianajaja

Facebook
Twitter
LinkedIn