Korona muutti työlainsäädäntöä – huomioi nämä kohdat kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksessa

Koronakriisi on aiheuttanut maassamme täysin poikkeuksellisen tilanteen. Valmiuslain voimassaolo jatkuu 30.6.2020 saakka ja tartuntatautilakia sovelletaan epidemian aikana. Miten valmiuslaki vaikuttaa työlainsäädäntöön. Entä mitä ovat kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen väliaikaiset muutokset?

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen esityksen pohjalta työlainsäädäntöön on tehty tilapäisiä muutoksia koronaepidemian aikana. Säädetyt lait astuivat voimaan 1.4.2020, ja ne ovat voimassa kesäkuun loppuun saakka. Työlainsäädännön poikkeukset eivät koske lainkaan julkista sektoria, vaan siellä noudatetaan aiemmin voimassa olleita säännöksiä. Lisäksi useilla aloilla työmarkkinajärjestöjen ehdotukset on viety työehtosopimuksiin.  Näin on sovittu myös kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksesta.

Tartuntatautilaki

Tartuntatautilaissa poikkeuksellisella epidemialla tarkoitetaan Maailman terveysjärjestön julistamaa pandemiaa sekä muuta tartuntatautiepidemiaa, joka aiheuttaa merkittävän uhan kansanterveydelle ja terveydenhuollon palvelujen riittävyydelle. Koronaviruksessa on kyse tästä. Virkasuhteinen kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä päätöksen tautiin sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn henkilön työstä, päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta poissaolosta, karanteenista tai eristämisestä.

Edellä mainittujen toimenpiteiden kohteeksi joutuneella on oikeus saada palkkansa suuruista tartuntatautipäivärahaa. Siihen on oikeus myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, kun lapsi on edellä mainittujen toimien kohteena, ja huoltaja joutuu tämän takia olemaan pois työstä. Jos työnantajalla on edellä mainituissa tilanteissa palkanmaksuvelvollisuus, maksetaan päiväraha työnantajalle.

Työsopimuksen purkaminen koeaikana, lomautukset ja neuvottelut

Työsopimuksen purkaminen koeaikana

Työsopimuslain mukaan työsopimuksen purkaminen koeaikana ei ole mahdollista tuotannollisella tai taloudellisella perusteella. Poikkeuslaissa se on mahdollista, mutta säännös edellyttää irtisanomisperusteen olemassaoloa. Purkaminen on tehtävä viimeistään 30.6.2020.

Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen

Työsopimuslain mukaan määräaikaisen saa lomauttaa vain, jos hän on sijainen ja jos sijaistettavan työntekijän saisi lomauttaa. Poikkeuslaissa määräaikaisen työntekijän saa lomauttaa siitä riippumatta, mikä on määräaikaisen työsopimuksen peruste.

Lomautusilmoitusaika

Kun työsopimuslain mukainen lomautusilmoitusaika on 14 päivää, poikkeuslaissa se on viisi päivää. Jos järjestäytymisen tai yleissitovuuden perusteella noudatettavassa työehtosopimuksessa on viittä päivää pidempi lomautusilmoitusaika, on sitä kuitenkin noudatettava. 

Lomautusilmoitusajan lyhentäminen koskee poikkeuslain voimassaoloaikana myös ennen lain voimaantuloa annettuja lomautusilmoituksia. Tämä kuitenkin edellyttää, että työnantaja on ilmoittanut työntekijälle viimeistään lomautuksen alkamista edeltävänä päivänä lomautusilmoitusajan lyhentämisestä.  Molemmat lomauttamista koskevat muutokset koskevat poikkeuslain voimassaoloaikana annettuja lomautusilmoituksia, vaikka lomautusilmoitusaika olisi kulumassa lain voimassaolon lakatessa.

Irtisanotun työntekijän takaisinottoaika

Irtisanotun työntekijän takaisinottoaika on työsopimuslaissa työsuhteen kestosta riippuen joko neljä tai kuusi kuukautta. Poikkeuslaissa se on yhdeksän kuukautta. Säännös koskee työsopimuksia, jotka on irtisanottu poikkeussäännösten voimassa ollessa. Työsuhteen päättymishetkellä ei ole merkitystä.

Lomautuksia koskeva neuvotteluaika

Lomautuksia koskeva neuvotteluaika on normaalisti joko 14 päivää tai kuusi viikkoa, ellei neuvotteluissa muuta sovita. Poikkeuslaissa nämä molemmat ovat viisi päivää.  Jos järjestäytymisen tai yleissitovuuden perusteella noudatettavassa työehtosopimuksessa on kysymyksessä olevan tilanteen osalta viittä päivää pidempi neuvotteluaika, on sitä kuitenkin noudatettava, ellei neuvotteluissa muuta sovita. 

Kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen väliaikaiset muutokset

Kiinteistötyönantajat ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat sopineet tilapäisistä muutoksista kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevaan työehtosopimukseen. Neuvottelut käynnistettiin koronavirustilanteesta seuranneen kiinteistöpalveluiden kysynnän nopean heikkenemisen vuoksi. Ratkaisulla pyritään turvaamaan alan yritysten toimintakyky ja työpaikat poikkeuksellisessa tilanteessa.

Tilapäiset työehtosopimusmuutokset koskevat määräaikaista lomauttamista edeltävää yhteistoimintamenettelyä ja lomautusilmoitusta. Lisäksi sovittiin omailmoitusmenettelystä sairauspoissaolotapauksissa. Muutokset tulevat voimaan 20.3.2020 alkaen ja ovat voimassa 31.5.2020 asti.

Muutokset ovat pääpiirteittäin seuraavat:

• Yt-neuvotteluesitys on annettava viimeistään kolme (3) päivää ennen yt-neuvottelujen alkamista, jollei toisin sovita.

• Yt-neuvotteluaika on enintään 90 päivän lomautuksia koskien vähintään viisi (5) päivää, jollei yt-neuvotteluissa toisin sovita.

• Lomautusilmoitusaika on viisi (5) päivää.

• Omailmoitusmenettely koskee työntekijän omia flunssan tai koronaviruksen aiheuttamia 1—7 kalenteripäivää kestäviä sairauspoissaoloja sekä poissaoloa alle 10-vuotiaan lapsen hoitamiseksi lapsen äkillisesti sairastuessa

Keijo Kaivanto
Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos                   

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn