TYÖSOPIMUSLAIN MUUTOKSET 2017

Koeaika piteni

Koeajan enimmäiskesto on kuusi kuukautta aiemman neljän kuukauden sijasta. Kuuden kuukauden koeaikaehto on ollut sovittavissa 1.1.2017 tai sen jälkeen tehdyissä tai tehtävissä työsopimuksissa. Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle koeajan pidentämisestä. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, kuitenkin enintään kuusi kuukautta.

Takaisinottovelvollisuuden kesto lyheni

Työnantajan on tarjottava työtä tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä irtisanomalleen työntekijälle, jos hän tarvitsee työntekijöitä työsuhteen päätyttyä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä on tehnyt. Takaisinottovelvollisuus on neljä kuukautta entisen yhdeksän kuukauden sijasta. Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä vähintään 12 vuotta, takaisinottovelvollisuuden pituus on kuitenkin kuusi kuukautta.

Jos irtisanomisajan viimeinen päivä on vuoden 2017 puolella, sovelletaan edellä mainittuja takaisinottoaikoja.

Työnantaja täyttää takaisinottovelvollisuutensa siten, että hän tiedustelee työ- ja elinkeinotoimistolta, onko aiemmin irtisanottu työntekijä työnhakijana. Jos on, työtä on ensisijaisesti tarjottava hänelle.

Määräaikainen työsopimus pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman perusteltua syytä

Pitkäaikaistyöttömän voi vuoden 2017 alusta lukien palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perustellun syyn vaatimusta. Pitkäaikaistyötön on henkilö, joka on ollut edellisen 12 kuukauden ajan yhdenjaksoisesti työtön työnhakija (TE-toimiston todistus tai rekrytointi TE-toimiston kautta). Enintään kahden viikon pituinen työsuhde ei kuitenkaan katkaise työttömyyden yhdenjaksoisuutta.

Pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman perustellun syyn vaatimusta tehdyn määräaikaisen työsopimuksen enimmäiskesto voi olla enintään yksi vuosi. Sopimus voidaan uusia vuoden kuluessa ensimmäisen määräaikaisen työsopimuksen tekemisestä enintään kahdesti. Vuoden aikana voidaan solmia enintään kolme työsopimusta, joiden kokonaiskesto saa olla enintään yksi vuosi.

Muutosturva laajeni

Kilpailukykysopimuksen perusteella työnantajalle säädettiin uusia velvollisuuksia tilanteissa, joissa työnantaja irtisanoo työntekijöitä tuotannollisesta ja taloudellisesta syystä. Säännöksiä sovelletaan vain niihin työnantajiin, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Irtisanottavan työntekijän työsuhteelta edellytetään vähintään 5 vuoden yhdenjaksoista kestoa työsuhteen päättymiseen mennessä.

Työsopimuslain 7 lukuun lisättiin uudet 13-14 §:t. Niiden mukaan työnantajalla on edellä mainittujen edellytysten täyttyessä velvollisuus tarjota tuotannollisesta ja taloudellisesta syystä irtisanotulle työntekijälle työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta. Koulutuksen arvo on työntekijän laskennallinen kuukausipalkka tai saman toimipaikan henkilöstön keskikuukausiansio, jos se on korkeampi. Koulutus tai valmennus on järjestettävä kahden kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisestä lukien. Velvoitteen järjestämisestä voidaan sopia tietyiltä osin toisin työnantajan ja työntekijän kanssa. Myös valtakunnallisessa työehtosopimuksessa voidaan velvoitteesta sopia toisin.

Jos työnantaja ei täytä velvoitettaan valmennuksen tai koulutuksen järjestämisestä, on työnantaja velvollinen maksamaan työntekijälle kertakaikkisena korvauksena koulutuksen tai valmennuksen arvon.

Yhteistoimintalain muutoksen mukaan periaatteet, joiden mukaisesti työnantaja järjestää työntekijöille työsopimuslain mukaista työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta, on sisällytettävä yhteistoimintalain mukaiseen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat on saatettava vastaamaan uusia vaatimuksia vuoden 2017 aikana.

Senior legal advisor, varatuomari Keijo Kaivanto
Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy
Kiinteistölehti 4/2017

 

Facebook
Twitter
LinkedIn