2015

2015

Rahanpesu ja asunto-osakeyhtiöt

Rahanpesu, tuo muun muassa elokuvista tuttu huumerikollisuuteen yhdistetty termi, on tullut osaksi arkipäiväämme. Meistä jokainen on saattanut törmätä siihen, että oma pankki pyytää yhtäkkiä tunnistautumaan.

Lue lisää »
2015

Marina Furuhjelm vuoden HAI 2015

Helsingin ammatti-isännöitsijät HAI ry valitsee vuosittain ansioituneen toimijan vuoden HAI:ksi. Vuonna 2015 valinta kohdistui Marina Furuhjelmiin. Vuoden HAI julkistettiin 3.12.2015 yhdistyksen koulutus – ja messuristeilyllä.

Lue lisää »
2015

Huoneenvuokralain toimivuutta selvitetään

Toimistomme voitti tarjouskilpailun Ympäristöministeriö on käynnistänyt huoneenvuokralainsäädännön toimivuuden ja ajantasaisuuden arviointityön. Ministeriö valitsi toimistomme selvityksen tekijäksi. Varsinaisena selvityshenkilönä toimii Helena Kinnunen ja hänen varahenkilönään Marina

Lue lisää »
2015

Toimitilavuokrasopimusten riskit hallintaan

Toimitilavuokrauksessa vuokranantajan vuokralaisen tulisi pyrkiä tunnistamaan vuokraukseen liittyvät mahdollisuudet ja hallitsemaan siihen liittyviä riskejä. Kun vuokraukseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet selvitetään etukäteen ja ne otetaan

Lue lisää »
2015

Uudet palvelupakettimme: Sopimusten juridiset palvelut

Palvelusopimukset muodostavat perustan tehokkaalle kiinteistöjen ylläpidolle ja kiinteistöjohtamiselle. Kun sopimukset laaditaan huolellisesti, voidaan varmistua palvelujen laadun toteutumisesta. Näin vähennetään myös mahdollisten riitojen riskiä sopimuskauden aikana.

Lue lisää »
2015

Ennakointi työsuhteissa kannattaa

Selvät sopimukset ja selvät käytännöt ehkäisevät ennalta riitoja. Niistä on myös apua silloin, kun yritykseen tehdään työsuojelutarkastus. Koska työsopimus on kahden kauppa, työnantajan ja työntekijän,

Lue lisää »
2015

KHO 2015:119 Pysäköinti yksityisellä alueella

Yksityisomistuksessa olevalla pysäköintialueeksi liikennemerkillä 521 osoitetulla yleiseen liikenteeseen käytetyllä pysäköintialueella olleiden kahden ajoneuvon, jotka oli poistettu liikennekäytöstä ja joiden määräaikaiskatsastukset olivat toimittamatta, katsottiin olleen tieliikennelain

Lue lisää »
2015

Tilaajavastuulaki muuttui 1.9.2015

Tilaajavastuulain muutos täsmentää esimerkiksi tilaajan selvitysvelvollisuuksia sekä laiminlyöntimaksuja koskevia säännöksiä. Laiminlyöntimaksuihin lisätään korotettu laiminlyöntimaksu. Tilaajan selvitysvelvollisuus laajenee koskemaan lakisääteistä työterveyshuoltoa. Lisäksi ulkomailta lähetettyjen työntekijöiden eläketurvasta

Lue lisää »
2015

Uudet palvelupakettimme: Työsuhdeasiain palvelut

Tarjoamme työsuhdeasioiden hoitamiseen erilaisia palvelukokonaisuuk­sia, joiden avulla varmistat, että yrityksesi työsuhdeasiat ovat kunnossa. Valitse näistä yrityksesi työsuhdeasioita parhaiten palveleva ratkaisu ja kysy meiltä lisää. Työsuhdeasiat

Lue lisää »
2015

Ryhmärakennuttamislaki voimaan 1.9.2015

Uuden lain tarkoituksena on edistää ryhmärakennuttamista turvaamalla ryhmärakennuttamishankkeisiin osallistuvien oikeudellinen asema ja edesauttamalla sen myötä rahoituksen saamista hankkeille. Ryhmärakennuttamisella tarkoitetaan omatoimisen ja rakennusliikevetoisen asuntorakennuttamisen välimuotoa,

Lue lisää »
2015

KHO 2015:95 Kunnan kaavoitusmonopoli

Kunta oli hyväksynyt omistamansa tilan alueelle asemakaavan, jossa oli osoitettu rakennusoikeutta pientaloasumiseen sekä katu- ja viheralueita. Asiassa oli kysymys siitä, oliko asemakaava lainvastainen sillä perusteella,

Lue lisää »
2015

Voiko laistaa kaaresta

Vuoden alusta voimaan tullut tietoyhteiskuntakaari tuo uusia näkökulmia taloyhtiöiden palvelusopimuksiin. Tietoyhteiskuntakaareen on koottu keskeiset sähköistä viestintää koskevat säädökset. Tietoyhteiskuntakaari kokoaa yhteen viestintämarkkinalain, sähköisen viestinnän tietosuojalain,

Lue lisää »
2015

Jatkokäsittelylupamenettely laajenee 1.10.2015

Käsittelyluvan tarve Lain muutoksen jälkeen jatkokäsittelylupa tarvitaan, kun käräjäoikeuden ratkaisuun haetaan muutosta valittamalla. Käsittelylupa tarvitaan kaikkiin valituksiin käräjäoikeuden ratkaisuista, asian laadusta tai valituksen kohteesta riippumatta. Tämä

Lue lisää »
2015

Uusi säätiölaki voimaan 1.12.2015

Uudella säätiölailla selvennetään jatkuvarahoitteisten ja toiminnallisten säätiöiden asemaa, korostetaan säätiöiden yleisesti hyödyllistä tarkoitusta, lisätään avoimuutta ja tehostetaan perusteettomien lähipiirietujen estämistä. Laissa on pakottavia ja tahdonvaltaisia

Lue lisää »
2015

Asukas -tiedän milloin tulit eilen kotiin!

Viime aikoina on tullut paljon kysymyksiä uusista taloyhtiöille hankittavista sähköisistä avaimista ja avainhallintajärjestelmistä. Pelko tuntuu olevan, että hallituksen jäsen tai isännöitsijä ryhtyy ”kyttäämään” asukkaiden liikkumisia.

Lue lisää »
2015

Salakatsellaanko teillä naapureita?

Vaikka kameravalvonta on nopeasti yleistynyt viime vuosina, ei kameravalvonnasta ole erillistä lainsäädäntöä. Kameravalvonnan laillisuus riippuukin valvonnan suorittajasta, valvotusta paikasta sekä valvonnan tarkoituksesta. Valvonnan tarkoituksena on

Lue lisää »
2015

KHO 2015:34, Liittymismaksu

Alueen osalta erikseen hyväksytty liittymismaksu oli perustunut vesihuollon rakentamiskustannuksiin. Liittymismaksu oli maaperän ja kaavan tehottomuuden vuoksi muodostunut olennaisesti korkeammaksi kuin yleisen taksan mukainen liittymismaksu muilla

Lue lisää »
2015

KHO 2015:25, Maanvuokrasopimus

Kaupunginhallitus oli päättänyt, että sotainvalidien kesämaja-alueella olevien majanpaikkojen pito rajoitetaan helsinkiläisille sotainvalideille ja heidän leskillensä ja että vuokraoikeuden voi luovuttaa vain toiselle sotainvalidille tai toisaalta

Lue lisää »
2015

KHO 2015:23, Uhkasakon asettaminen

Uhkasakko kiinteistöllä olevan rakennuksen kunnostamiseksi tai purkamiseksi oli asetettu A:lle. A omisti kiinteistön yhdessä C:n kuolinpesän kanssa, jonka osakkaita A ja B olivat. Lainhuutotodistuksen mukaan

Lue lisää »
2015

Tavaroiden säilytys yhteisissä tiloissa

Kevät koittaa ja monessa yhtiössä suoritetaan kevätsiivousta niin piha-alueilla kuin rakennuksen sisälläkin. Siivousta saattavat kuitenkin haitata tavarat, joita osakkeenomistajat tai osakkeenomistajan vuokralaiset ovat vuoden mittaan

Lue lisää »
2015

Tilaajavastuulaki muuttuu

Eduskunta hyväksyi 11.3.2015 muutoksia tilaajavastuulakiin (HE 161/2014) Tilaajan selvitysvelvollisuutta muutetaan sopimuspuolen verovelkatietojen ja eläkevakuuttamista koskevien tietojen osalta. Lakia selkiytetään verovelkatodistuksen esittämisen osalta. Selvitysvelvollisuuden täyttämiseksi on

Lue lisää »
Ari Kanerva
2015

Liukkautta ja vaarallisia tilanteita

Vuosi 2015 on alkanut varsin vaihtelevan säätilan merkeissä, mikä on tehnyt katujen liukkauden torjunnasta haasteellista. Aika ajoin jalkakäytävien liukkaus on samaa luokkaa kuin luistelukentillä, vaikka

Lue lisää »
2015

Korjaus- ja energia-avustuksiin 40 miljoonaa

Valtion vuoden 2015 talousarvion mukaan korjaus- ja energia-avustuksiin saa myöntää 40 miljoonaa euroa valtion asuntorahastosta. Avustusten myöntämisessä painotetaan edelleen hissien asentamista jälkikäteen hissittömiin asuinrakennuksiin sekä

Lue lisää »
2015

Energiatehokkuuslaki voimaan 1.1.2015

Energiatehokkuuslaissa säädetään suurille yrityksille velvoite tehdä yrityksen pakollinen energiakatselmus neljän vuoden välein. Suurena yrityksenä pidetään toimialasta riippumatta kaikkia yrityksiä, joiden työntekijämäärä on yli 250 henkilöä

Lue lisää »