Onko tupakointi perustuslaillinen kysymys?

Tupakkalakiin tehdään tänä kesänä kokonaisuudistus. Perustuslakivaliokunta on 29.4.2016 antanut lausunnon hallituksen esityksestä tupakkalaiksi.

Perustuslakivaliokunnan  mukaan tupakointikiellon määräämistä koskeva säännös on merkityksellinen henkilön itsemääräämisoikeuden, henkilökohtaisen vapauden ja yksityiselämän suojan kannalta.

Perusoikeuksia voidaan rajoittaa, jos rajoittamisella on hyväksyttävä syy ja noudatetaan tiettyjä täsmällisyyden, tarkkarajaisuuden ja välttämättömyyden periaatteita. Perustuslakivaliokunta piti lähtökohtaisesti hyväksyttävänä syynä rajoittaa perusoikeuksia, sillä tupakointikiellolla katsottiin olevan  hyväksyttävä tavoite eli tupakoinnin haitallisten vaikutusten rajoittaminen kotirauhan suojan piirissä. Kuitenkin kun kysymys on perusoikeuksiin puuttuvasta järjestelystä, on rajoituksia koskevan säädettävän lain täytettävä välttämättömyyttä, suhteellisuutta ja tarkkarajaisuutta koskevat vaatimukset.

Lain sisältöä ratkotaan vielä viime metreillä

Ongelmallisena valiokunta piti asuinyhteisö-ilmaisun tulkinnanvaraisuutta. Valiokunta edellytti lausunnossaan sen täsmentämistä. Perustuslakivaliokunnan mukaan myös tupakointikiellon määräämisen kynnys on ehdotetussa säännöksessä liian matala.

Säännöksen mukaan kunnan viranomaisen tulisi käytännössä määrätä kielto, jos savua voi kulkeutua toiseen säännöksessä tarkoitettuun tilaan, jos kieltoa haetaan. Kiellon määräämisen edellytyksenä olisi ainoastaan se, että tupakansavua voisi ylipäänsä kulkeutua tiettyihin tiloihin ilman kytkentää savun määrän, häiritsevyyden, voimakkuuden sekä toistuvuuden kaltaisiin tekijöihin. Sääntelyssä jää näin täysin avoimeksi se, kuinka merkittävästä epäkohdasta tulee kiellon asettamiseksi olla kysymys.

Perustuslakivaliokunnan mukaan säännökseen tulee asunnon haltijan perusoikeuksia rajoittavista syistä lisätä kiellon määräämistä koskevat edellytykset, jotka täsmentävät tupakansavun kulkeutumisen haitallisia vaikutuksia sekä tästä aiheutuvan asumishaitan merkittävyyttä ja olennaisuutta. Tämä täsmennys myös pienentäisi tulkinnanvaraisuutta ja vähentäisi tulevaisuudessa syntyviä riitoja.

Koska laki tulee voimaan?

Tupakkalain voimaantulo tulee nyt näiden kysymyksien ja mahdollisten täsmennysten vuoksi viivästymään. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö asiassa valmistuu valiokunnan oman arvion mukaan toukokuun 2016 aikana, minkä vuoksi eduskunta voi päättää lain hyväksymisestä aikaisintaan kesäkuun 2016 puolivälissä.

Marina Furuhjelm,
OTM

Lisätietoa:

Tupakkalain kokonaisuudistuksella pannaan täytäntöön EU:n tupakkatuotedirektiivin säännökset. Uuteen tupakkalakiin on uudistuksen myötä kaavailtu säännöstä, joka perusteella asuinyhteisöllä olisi oikeus hakea tupakointikieltoa myös asukkaiden hallinnassa oleviin tiloihin. Lue myös aikaisempi kirjoitukseni tupakkalain valmistelusta:  Tupakointi kotioloissa – sallittua vai ei?

Tupakkatuotedirektiivillä toteutetaan uudistuksia, joilla pyritään muun muassa suojelemaan väestöä altistumasta tupakansavulle. Näitä tavoitteita toteutettaessa tupakointikieltoja tullaan laajentamaan ja asuinyhteisöjen mahdollisuuksia rajoittaa parveketupakointia lisätään.

Facebook
Twitter
LinkedIn