Pihamaa täynnä autonromua – voiko taloyhtiö puuttua osakashallintaisen piha-alueen yleiseen siisteyteen?

Mitä tehdä, kun yksi osakas säilyttää vuodesta toiseen omalla piha-alueellaan tavaraa aina autonromusta venetraileriin tai perustaa talonsa viereen uuden parkkipaikan lupaa kysymättä.  Keräsimme vastaukset kolmeen kysymykseen, jotka kuumentavat helposti tunteita pientaloyhtiöissä.

1. Voiko taloyhtiö vaikuttaa siihen, miten osakkaat käyttävät hallinnassaan olevaa piha-aluetta? Onko mahdollista kieltää esimerkiksi ajoneuvojen pysäköinti tai säilyttäminen muualla kuin niille varatuilla autopaikoilla?

Taloyhtiö voi määrätä, että ajoneuvoja saa säilyttää vain niille tarkoitetuilla autopaikoilla. Vaikka asiasta ei tehtäisi erillistä päätöstä hallituksessa tai yhtiökokouksessa, osakkaan on hoitovelvoitteensa nojalla pidettävä huoneistoon kuuluva piha-alue siistinä.

Osakas on lisäksi hoito- ja kunnossapitovastuussa osakashallinnassa olevasta piha-alueestaan, ellei yhtiöjärjestys määrää toisin. Jos osakas laiminlyö vastuunsa, ja pihalla vallitsee kohtuuton kaaos, taloyhtiö voi puuttua asiaan esimerkiksi teettämällä osakkeenomistajan kustannuksella alueen siistimisen. Tässä tapauksessa taloyhtiön on kuitenkin osoitettava, että osakkaan laiminlyönnistä aiheutuu selkeästi haittaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle: esimerkiksi kasvillisuus rikkoo salaojat ja seiniä pitkin kiipeilevät kasvit voivat vaurioittaa rakennusta. Pihalla säilytettävät roskat ja romut saattavat puolestaan houkutella tuhoeläimiä. 

2. Voiko taloyhtiö rajoittaa yhtiökokouspäätöksellä autopaikkojen rakentamista rakennusta ympäröivälle osakashallintaiselle piha-alueelle? 

Autopaikan rakentamisessa kysymys on osakkaan suorittamasta muutostyöstä. Osakkaan täytyy ilmoittaa työstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, jos se voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan tai yhtiön tai toisen osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttämiseen. Muihin vaikuttavia tekijöitä voivat olla vaikkapa auton ajaminen paikalle tiettyä reittiä pitkin tai auton tyhjäkäynti talvisin toisen ikkunan alla.  Jos alueella on myös putkistoja tai salaojia, taloyhtiön pitää varmistua siitä, ettei auto aiheuta haittaa tai vahinkoa kiinteistön järjestelmille. 

Autopaikkaa rakennettaessa on otettava huomioon myös se, että autopaikkoja on erilaisia. Esimerkiksi autotallin rakentaminen vaatii yhtiölle ilmoittamisen lisäksi rakennusluvan. Sen hakee joko yhtiön hallitus osakkeenomistajan puolesta tai osakkeenomistaja hallituksen valtuuttamana. Luvan hakemisen kustannuksista vastaa osakkeenomistaja. Muutostyöilmoitusta vastaanotettaessa hallituksen on kiinnittävä huomiota siihen, liittyykö muutostyöhön esimerkiksi sähköjärjestelmiä, joiden kunnossapitovastuusta kannattaa sopia osakkeenomistajan kanssa.

Yhtiö voi asettaa muutostyölle ehtoja, jos työ voi aiheuttaa haittaa tai vahinkoa muille. Kynnys asettaa ehtoja piha-alueella tehdylle muutostyölle on hieman matalampi verrattuna osakehuoneiston sisällä tehtyihin muutostöihin. Yhtiöllä on myös oikeus kieltää muutostyö, jos työn suorittaminen olisi kohtuutonta, kun otetaan huomioon aiheutuvan haitan määrä ja osakkeenomistajalle koituva haitta.  

Hallitus tarvitsee yhtiökokouksen päätöksen sellaisiin toimiin, jotka ovat yhtiön koko ja toiminta huomioiden epätavallisia tai laajakantoisia. Yhtiökokouksen päätöstä edellytetään myös toimiin, jotka vaikuttavat olennaisesti osakkeenomistajan hallinnassa olevan osakehuoneiston käyttämiseen. Taloyhtiö voi rajoittaa yhtiökokouksen päätöksellä autopaikkojen rakentamista osakashallintaiselle rakennusta ympäröivälle piha-alueelle, mutta katsoisimme, että tällaisen päätöksen voi tehdä myös taloyhtiön hallitus. 

3. Mitä sisältyy osakashallintaisen piha-alueen kunnossapitovelvoitteeseen?

Kun piha-alue on osakkaan hallinnassa, osakas vastaa pihan kunnossapidosta – ellei yhtiöjärjestys määrätä toisin. Tällöin osakkaan vastuulla on lähtökohtaisesti kaikki pihan sisäpuolinen kunnossapito, johon kuuluvat muassa nurmikosta ja istutuksista huolehtiminen sekä talvikunnossapito.

Taloyhtiön vastuulla on puolestaan piha-alueen maapohja sekä perusjärjestelmät, johon kuuluu esimerkiksi hulevesien hallinta. Yhtiön kunnossapitovastuu koskee osakashallintaisella piha-alueella myös salaojia.

Lue lisää:

Pientalon asukas, selvitä piha-alueen hallinta ennen kuin ryhdyt muutostöihin 
Voiko taloyhtiön piha-alueelle kylvää kukkien siemeniä tai istuttaa taimia oma-aloitteisesti?

Facebook
Twitter
LinkedIn