Sähköauton latauspiste osakkaan muutostyönä – nämä yksityiskohdat vaativat huolellista sopimista

Taloyhtiön osakkaalla on oikeus teettää sähköauton latauspiste omassa hallinnassa olevalle autopaikalle. Kyse on tällöin muutostyöstä, josta pitää ilmoittaa. Miten prosessi etenee aina muutostyöilmoituksesta kunnossapitovastuun jakautumiseen?

Aiemmassa artikkelissamme käsittelimme sitä, miten sähköauton latauspisteistä päätetään, kun kyseessä on taloyhtiön hanke. Kerroimme, että päätöksenteossa on oleellista se, ovatko autopaikat taloyhtiön vai osakkaiden hallinnassa. Pääset lukemaan artikkelin tästä

Kun taloyhtiön yksittäinen osakas päättää teettää sähköauton latauspisteen omalle autopaikalle, hänen on tehtävä muutostyöilmoitus hallitukselle tai isännöitsijälle. Ilmoituksen vastaanottajan tulee käsitellä ilmoitus viipymättä ja lupa voi tarvittaessa sisältää ehtoja. 

– Ilmoitusta tarvitaan, koska latauslaitteen asentaminen osakkaan paikalle edellyttää todennäköisesti muutosten suorittamista yhtiön hallinnassa olevalla alueella, kuten sähköjärjestelmässä, Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asianajaja Marina Furuhjelm selventää.  

Ehdot suojaavat taloyhtiötä ja osakasta

Osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun periaate edellyttää, että jokaisella osakkaalla on samoilla ehdoilla ja edellytyksillä oikeus asentaa sähköauton latauspiste omalle autopaikalle. Jos kyseessä on kiinteistön ensimmäinen latauspiste, hallitus voi viedä myöntämisen ehdot yhtiökokouksen päätettäväksi. Taloyhtiön on mahdollista jättää lupa myöntämättä, jos osakas joutuu suorittamaan muutoksia laajemmin hallinta-alueen ulkopuolella, esimerkiksi yhtiön sähköpääkeskuksessa. Lupa voidaan evätä myös silloin, kun latauspisteen asentaminen aiheuttaisi yhtiölle tai muille osakkaille suhteettoman suurta haittaa verrattuna siihen hyötyyn, jonka osakas siitä saa. 

– Tällainen tilanne voisi tulla vastaan, jos taloyhtiön sähköjärjestelmä on hyvin vanha ja edes yhden latauspisteen asentaminen saattaisi vaarantaa kiinteistön sähkön riittävyyden. Silloin yhtiössä on ensin mietittävä, miten sähköjärjestelmää voidaan parantaa, Furuhjelm sanoo.

Yhdenvertaisuuden periaate latauspisteen suhteen on kriittinen, sillä pyyntöjä samantyyppiseen muutostyöhön saattaa tulevaisuudessa tulla muiltakin osakkailta. Jo ennen ensimmäisen luvan myöntämistä taloyhtiö tulisi selvittää, kuinka monta latauslaitetta kiinteistöön on mahdollista asentaa jo olemassa olevan sähkökapasiteetin puitteissa. Samalla kannattaa ennakoida sähköverkon uudistamisen mahdollista ajankohtaa tulevaisuudessa.

Vaikka yhtiön sähköverkon kapasiteetti olisikin rajallinen, taloyhtiö voi antaa luvan yksittäisen latauslaitteen asentamiselle. Tässä tapauksessa lupaan on tärkeää sisällyttää tiettyjä ehtoja. Niiden mukaan taloyhtiöllä on oltava mahdollisuus vaatia osakkaan tekemä asennus purettaviksi osakkaan kustannuksella, jos taloyhtiö päättää myöhemmin hankkia yleisen latausmahdollisuuden kaikille paikoille tai mikäli sähköjärjestelmän kapasiteettia tullaan tarvitsemaan muuhun tarkoitukseen. 

Jos taas taloyhtiö päivittää tai uusii jossain vaiheessa sähköjärjestelmänsä tavalla, joka hyödyttää kaikkia asukkaita, latausmahdollisuuden tulee säilyä niillä autoilijoilla, joilla se jo on. Uusi järjestelmä pitää näin ollen suunnitella siten, että se mahdollistaa jatkossakin latauksen niille, jotka ovat jo asentaneet omat latauslaitteensa.

– Lupaan lisätyt ehdot varmistavat, että taloyhtiö voi kehittää sähköjärjestelmäänsä joustavasti ja vastuullisesti ottamalla huomioon kaikkien osakkaiden tarpeet. Samalla ne suojaavat osakasta tilanteilta, joissa taloyhtiön päätökset saattaisivat vaikuttaa hankittuun latauslaitteeseen, Furuhjelm painottaa.

Ehdot ja mahdolliset muut yksityiskohdat kirjataan selkeästi lupapäätökseen, jotta kaikki osapuolet ymmärtävät velvoitteensa ja oikeutensa.

Osakkaalla vastuu kunnossapidosta ja latausmaksuista


Kun osakkeenomistaja toteuttaa muutostyönä latauspisteen omalle paikalle, vastuu laitteesta ja sen kunnossapidosta on lähtökohtaisesti osakkaalla. Furuhjelm ohjeistaa kuitenkin taloyhtiöitä ottamaan lataukseen liittyvän kunnossapitovastuumääräyksen yhtiöjärjestykseen. Silloin, kun määräys kohtelee osakkaita yhdenvertaisesti, yhtiöjärjestyksen muutoksesta voidaan päättää kahden kolmasosan määräenemmistöllä yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä tiukemmasta menettelystä.

Jos autopaikat ovat osakkaiden hallinnassa tulisi yhtiöjärjestykseen lisätä vastikemääräys, joka oikeuttaa yhtiötä erillisen latausvastikkeen perimiseen niiltä osakkailta, joiden autopaikalla on omatoimisesti toteutettu sähköauton latauspiste. Mikäli vastikkeen peruste on todellinen kulutus, päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta voidaan tehdä 2/3 määräenemmistöllä – ellei yhtiöjärjestys määrää toisin.

Latauspiste osakkaan muutostyönä taloyhtiön hallitsemalle paikalle

Osakas voi pyytää taloyhtiöltä luvan latauspisteen asentamiseen myös yhtiön hallinnassa olevalle autopaikalle. Tällöin on olennaista huomioida se, että osakkaan oikeus autopaikkaan voi olla tilapäinen. 

Tästä syystä sopimuksessa on huomioitava, mitä tapahtuu osakkaan muuttaessa pois, tai miten toimitaan, jos autopaikkoja jaetaan uudelleen. Samalla on sovittava kustannusten, kuten sähkönkulutuksen perimisen järjestämisestä.
– Käytännössä sähkökustannusten periminen edellyttää mittauslaitteen asentamista, jotta latauksen kuluttama sähkö voidaan periä lataajalta, Furuhjelm sanoo.

Furuhjelm muistuttaa, että sähköauton latauspisteeseen liittyvä päätöksentekomenettely ja siihen sovellettavat asunto-osakeyhtiölain säännökset arvioidaan aina tapauskohtaisesti taloyhtiöittäin. Jos prosessiin liittyy epäselvyyksiä tai avoimia kysymyksiä, taloyhtiön on suositeltavaa kääntyä lakiasiantuntijan puoleen ennen kuin asiassa edetään pidemmälle. 

Asianajaja Marina Furuhjelm hoitaa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden riita-asioita ja konsultoi erilaisissa kysymyksissä ja ongelmatilanteissa. Ota yhteyttä!

Kuva: Shutterstock

Facebook
Twitter
LinkedIn