Taloyhtiön hallitus: Muista laatia tilinpäätös ja toimintakertomus ajallaan, vaikka yhtiökokous siirtyisi

Hallitusten on tärkeää noudattaa kirjanpitolain määräyksiä välttääkseen asunto-osakeyhtiölainrikkomukseen liittyvät sanktiot. Huolta ei kuitenkaan tarvitse koronakevään aikana kantaa siitä, jos tilinpäätöksen vahvistaminen venyy yli laissa säädetyn kuuden kuukauden.  

Nyt kun taloyhtiöiden isännöitsijät ja hallitukset ovat saaneet tavalla tai toisella jalkautettua poikkeusolojen aikaisten säännösten ja suositusten mukaiset järjestelyt osakkaiden ja asukkaiden terveyden suojelemiseksi, on aika syventyä jälleen taloyhtiön hallinnon hoitamiseen. Blogeissamme ja julkisuudessakin on paljon puhuttu yhtiökokousten pitämisestä, mutta taloyhtiöiden tilinpäätösten ja toimintakertomusten laatimiseen ja tilinpäätösten vahvistamiseen liittyvää keskustelua on toistaiseksi ollut vähän, jos lainkaan.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimiseen ja vahvistamiseen liittyvää sääntelyä on niin asunto-osakeyhtiölaissa, kirjanpitolaissa kuin tilintarkastuslaissakin. Asunto-osakeyhtiölaissa todetaan, että tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava paitsi asunto-osakeyhtiölain säännösten mukaisesti myös kirjanpitolain säännösten mukaisesti. Tilintarkastuksen osalta asunto-osakeyhtiölain säännösten lisäksi viitataan tilintarkastusta koskeviin tilintarkastuslain säännöksiin.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, eli useimpien asunto-osakeyhtiöiden kohdalla huhtikuun loppuun mennessä. Asuntoyhtiöiden yhtiöjärjestyksissä saattaa olla tätä lyhyempiäkin säännöksiä tilinpäätöksen laatimisesta, mutta asunto-osakeyhtiölain voimaanpanolain 11 §:n mukaan tällaisten määräysten sijasta sovelletaan edellä sanottua kirjanpitolain säännöstä. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisella tarkoitetaan sitä, että tilinpäätös ja toimintakertomus on hallituksessa hyväksytty ja hallituksen allekirjoittama. Tätä säännöstä on tehostettu asunto-osakeyhtiölain rangaistussäännöksissä, joissa on todettu, että tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten rikkominen on asunto-osakeyhtiörikkomus.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimiseen mahdollista saada lisäaikaa

Vallitsevasta koronatilanteesta ja sen aiheuttamista poikkeusolosuhteista johtuen kirjanpitolautakunta eli KILA on 25.3.2020 antanut kautta-aikain ensimmäisen omaehtoisen poikkeusluvan liittyen kirjanpitovelvollisten tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisajankohdan pidentämiseen. Poikkeuslupa koskee myös asunto-osakeyhtiöitä, vaikka niitä ei olekaan erikseen mainittu KILAn poikkeusluvassa. Yksittäisen taloyhtiön ei siten tarvitse itse hakea laadinta-aikaan poikkeuslupaa omalla hakemuksellaan.

KILA:n poikkeusluvan mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus voidaan laatia edellä sanotusta kirjanpitolain määräajasta poiketen, siis myöhemminkin. Poikkeamisen edellytykseksi on kuitenkin asetettu, että taloyhtiön hallitus tekee poikkeamisesta päätöksen ennen edellä sanotun määräajan päättymistä eli viimeistään huhtikuun loppuun mennessä ja että tästä päätöksestä ilmoitetaan tilinpäätöksen liitetietoina.

Tilinpäätöksen vahvistamisaikataulu esteenä

KILA:n lausunto tuo käytännössä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevaan kysymykseen kuitenkin vain osittaisen ja varsin lyhyen helpotuksen eikä ratkaise lainkaan tilinpäätöksen vahvistamiseen liittyvää kysymystä. Tilinpäätös on nimittäin vahvistettava varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka puolestaan on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä eli useimmissa taloyhtiöissä viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.

”Käytännössä KILA:n poikkeuslupa tarkoittaa siis sitä, että tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista voidaan lykätä yhdellä kuukaudella, ellei tilinpäätöksen vahvistamisaikataulua koskevaan sääntelyyn tule muutosta.”

Jotta tässä aikataulussa olisi mahdollista pysyä, tilintarkastuslaki puolestaan johtaa siihen, että tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava ja annettava tilintarkastajalle (tai toiminnantarkastajalle) viimeistään kuukautta ennen yhtiökokousta, jotta tilintarkastaja (tai toiminnantarkastaja) pystyy noudattamaan omaa velvollisuuttaan eli antamaan tilintarkastuskertomuksen (tai toiminnantarkastuskertomuksen) viimeistään kahta viikkoa ennen yhtiökokousta. Käytännössä KILA:n poikkeuslupa tarkoittaa siis sitä, että tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista voidaan lykätä yhdellä kuukaudella, ellei tilinpäätöksen vahvistamisaikataulua koskevaan sääntelyyn tule muutosta.

Hallitusten syytä noudattaa kirjanpitolakia, tilinpäätöksen vahvistamisen viivästymisestä ei aiheudu vahinkoa

Taloyhtiöiden hallitusten kokousten järjestämiseen ei liity yhtä suuria käytännöllisiä ongelmia kuin yhtiökokousten järjestämiseen liittyy, joten taloyhtiöiden hallitusten olisi syytä pyrkiä noudattamaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevaa kirjanpitolain määräystä tai pidennettynäkin KILA:n poikkeusluvan mukaista uutta aikataulua – varsinkin kun laadinta-ajan noudattamatta jättäminen on säädetty asunto-osakeyhtiörikkomukseksi. Tilinpäätöksen vahvistamisen määräaikaa puolestaan ei ole sanktioitu, joten sen mahdollista ylittymistä joudutaan arvioimaan asunto-osakeyhtiölain vahingonkorvaussäännösten valossa. Usein on se tilanne, että tilinpäätösten vahvistamisen venymisestä yli säädetyn kuuden kuukauden määräajan ei taloyhtiölle vahinkoa aiheudu, kuten olemme aiemmin todenneetkin. On kuitenkin vähintään kiusallista, että tosiasiassa useat varsinkin isot asuntoyhtiöt joutunevat venyttämään yhtiökokouksiaan yli tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön asettamien määräaikojen.

Ari Kanerva,
Asianajaja

Facebook
Twitter
LinkedIn