Vuosilomalaki muuttui – omavastuu palaa sairastamiseen 1.4.2016 alkaen

Eduskunta hyväksyi 9.3.2016 hallituksen esityksen (HE 145/2015) vuosilomalain muutoksesta. Vuosiloman siirtämiseen sairastumisen vuoksi tulee kuuden päivän omavastuu ja tätä muutosta sovelletaan 1.4.2016 tai sen jälkeen alkaviin vuosilomiin.

Muutokseen sisältyy myös perhevapaan lomakertymän pieneneminen. Tämä muutos vaikuttaa 1.4.2016 jälkeen ansaittaviin lomiin eli ei vielä vaikuta ennen 1.4.2016 ansaittuihin lomiin.

Kuuden päivän omavastuu 

Vielä voimassa olevan vuosilomalain mukaan työntekijä on voinut siirtää ne lakisääteiset vuosilomapäivät, jolloin hän on ollut sairaudesta tai tapaturmasta johtuvasta syystä työkyvyttömänä. Vuosilomalain muutoksen myötä työntekijällä on oikeus vuosiloman siirtämiseen vasta kuuden vuosilomapäivän (omavastuu) jälkeen, jos hän tulee työkyvyttömäksi vuosilomansa aikana.

Lomalla sairastamisen omavastuusta huolimatta työntekijöille turvataan vähintään neljän viikon vuosiloma, jos vuosilomaa on kertynyt ansaintavuodelta vähintään 24 arkipäivää. Näin ollen täydet kuusi omavastuupäivää voivat tulla sovellettavaksi, jos työntekijälle on kertynyt esimerkiksi viiden viikon eli 30 arkipäivän mittainen vuosiloma. Omavastuupäivät voivat kertyä myös yksittäisinä työkyvyttömyyspäivinä.

Oikeus loman siirtoon koskee 1.4.2016 jälkeen myös muita kuin lakisääteisiä lomia eli esimerkiksi sovittuja pidempiä vuosilomia.

Oikeutta loman siirtämiseen ei kuitenkaan ole silloin, kun työntekijä on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.

Vuosiloman siirto sairauden perusteella edellyttää edelleen, että työntekijä viipymättä pyytää vuosiloman siirtoa työnantajalta sekä esittää luotettavan selvityksen työkyvyttömyydestään.

Perhevapaan aikana kertyvä vuosiloma enintään kuudelta kuukaudelta 

Muutos vähentää äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan aikana vuosiloman kertymää siten, että lomaa kertyy vapaan aikana enintään kuuden kuukauden ajalta. Yhtä synnytyskertaa tai adoptiota kohden työssäolon veroisina pidetään yhteensä enintään 156 äitiys- ja vanhempainvapaapäivää tai vastaavasti 156 isyys- ja vanhempainvapaapäivää (156 arkipäivää). Voimassa olevan vuosilomalain mukaan vuosilomaa kertyy koko perhevapaan ajalta lukuun ottamatta hoitovapaata.

Muuttuneita säännöksiä ei sovelleta vuosilomiin, jotka on ansaittu ennen 1.4.2016. Jos perhevapaalle jää viimeistään 31.3.2016, kertyvät lomapäivät koko vapaan ajalta. Mikäli perhevapaalle jää 1.4.2016 tai sen jälkeen, kertyy lomapäiviä korkeintaan kuuden kuukauden ajalta.

Muuttuneet säännökset vaikuttavat myös työnantajalle maksettaviin perhevapaakustannusten korvauksiin.

Senior Legal Advisor,
Varatuomari Keijo Kaivanto

Facebook
Twitter
LinkedIn