Euroopan neuvoston antamaa markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR) sovelletaan osittain myös asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöihin 3.7.2016 alkaen

Euroopan neuvoston antamaa markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR) sovelletaan osittain myös asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöihin 3.7.2016 alkaen. Siihen saakka voimassa olevassa kansallisessa sääntelyssä oli asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä koskeva poikkeus, joka nyt siis kumotaan MAR:n voimaantulon yhteydessä.

Jos asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön hallituksen jäsen kuuluu säännellyllä markkinalla toimivan yrityksen (esimerkiksi pörssiyhtiö) sisäpiiriin, hänen tulee ilmoittaa asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö ns. vaikutusvaltayhtiökseen ja antaa tästä tieto myös asunto- tai kiinteistöosakeyhtiölle. Henkilö voi kuulua pörssiyhtiön sisäpiiriin, jos on kyseisen yrityksen johtohenkilö tai tämän lähipiiriin kuuluva henkilö.

Vaikka sisäpiiriluettelon ylläpitovelvoite ei suoranaisesti koske asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä tulee näiden yhtiöiden kuitenkin olla tietoisia säännellyillä markkinalla toimivan yrityksen sisäpiiriin kuuluvista henkilöistä, jotta yhtiöt voivat tunnistaa mahdolliset ilmoitusvelvollisuudet. Yhtiön ylläpitämässä rekisterissä voi olla esimerkiksi seuraavat tiedot:

Henkilön yksilöintitiedot

•Etu- ja sukunimi

•Henkilötunnus

•Syntymäaika (ulkomaalaisen henkilön osalta)

•Sisäpiiriläisen tehtävä ja syy, miksi henkilö on merkitty sisäpiiriluetteloon (esim. ilmoittanut yhtiön vaikutusvaltayhtiökseen, koska on asunto- /kiinteistöosakeyhtiön hallituksen jäsen)

•Sisäpiiriläisen puhelinnumero

•Ulkomaalaisen henkilön osoitetiedot

Liikkeeseenlaskijan nimi (esim. pörssiyhtiö, jonka johtohenkilöstä on kyse)

Sisäpiiritietoa koskevat yksilöintitiedot

•Sisäpiiritiedon saannin ajankohta ja ajankohta, jolloin henkilön pääsy sisäpiirintietoon päättyi (milloin hallituksen jäsenyys alkanut ja kun se päättyy kyseinen päivämäärä)

Rekisterin perustamispäivä sekä viimeisimmän päivityksen ajankohta

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöillä on tämän jälkeen ilmoitusvelvollisuus Finanssivalvonnalle ja kyseiselle pörssiyhtiölle tai muulle säännellyllä markkinalla toimivalle liikkeeseen laskijalle rahoitusvälinekaupoista (kuten pörssiosakkeet, joukkovelkakirjalainat tai muut vastaavat asetuksen tarkoittamat rahoitusvälineet), joita asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö tekee omaan lukuunsa. Ilmoitusvelvollisuus ei siis koske asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkaiden, hallituksen jäsenten tai isännöitsijän omaan lukuunsa tekemiä kauppoja tai muita liiketoimia.  Jos siis asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö tekisi omaan lukuunsa rahoitusvälineen kaupan tai muun liiketoimen, yhtiöllä olisi itsenäinen velvollisuus ilmoittaa kyseinen kauppa tai liiketoimi sille liikkeeseenlaskijalle (esimerkiksi pörssiyhtiölle), jonka johtohenkilö on asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön hallituksen jäsen. Lisäksi ilmoitus tulee toimittaa Finanssivalvonnalle. Liikkeeseenlaskijan puolestaan tulee huolehtia siitä, että ilmoitetut tiedot julkistetaan pörssitiedotteella.

Koska asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt harvoin käyvät kauppaa pörssiosakkeilla, joukkovelkakirjoilla tai muilla vastaavilla asetuksen tarkoittamilla rahoitusvälineillä, käytännössä ilmoitusvelvollisuus toteutuu varsin harvoin. Jos sellainen tilanne kuitenkin tulee asunto- ja kiinteistö-osakeyhtiössä vastaan, ilmoittamista koskevia ohjeita löytyy Finanssivalvonnan MAR-verkkosivuilta.

Ohessa linkki sivuille: http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Saantelyhankkeet/mar/19_artikla/Pages/Default.aspx

Facebook
Twitter
LinkedIn