Järjestyssäännöillä on tärkeä rooli taloyhtiössä

Taloyhtiön järjestyssäännöt toimivat parhaimmillaan hyvän taloyhtiöelämän edistäjinä. Ne kannattaa käydä säännöllisesti läpi ja päivittää tarvittaessa.

Useimmissa asunto-osakeyhtiöissä on järjestyssäännöt, jotka asettavat ohjeita ja kieltoja asukkaille. Niistä päätetään yleensä yhtiökokouksessa. Asukkaiden keskuudessa säännöt koetaan käsitykseni mukaan mielekkäinä ja naapurisopua lisäävinä.

Olen myös kuullut väitettävän, että järjestyssäännöt ovat ennemminkin vanhanaikaisia herrasmiessopimuksia kuin varsinaisia juridisia asiakirjoja. Järjestyssäännöt ovat taloyhtiön sisäinen ohjenuora, joiden toivotaan ohjaavan asukkaiden toimintaa ja lisäävän viihtyisyyttä taloyhtiössä. On totta, että ne eivät ole lakiin, säädöksiin tai yhtiöjärjestykseen rinnastettava juridinen asiakirja. En silti sivuuttaisi niitä, vaan korostaisin järjestyssääntöjen merkitystä nimenomaan hyvän asumisen edistäjänä.

Säännöt saattavat myös aiheuttaa kiistoja asukkaiden välille. Liian yksityiskohtaiset ja pitkälle menevät säännöt eivät ole kenenkään etu. Aika ajoin osakkaiden kannattaakin pysähtyä pohtiman sääntöjen sisältöä. Vuosikymmeniä vanhat säännöt kaipaavat todennäköisesti uudistamista.

Järjestysäännöiltä vaaditaan kohtuullisuutta

Sääntöjen ja kieltojen ongelma on se, että taloyhtiön on hankala valvoa niiden noudattamista tai rangaista noudattamatta jättämisestä. Taloyhtiön käytössä olevat keinot ovat pääsääntöisesti huomautus ja huoneiston hallintaanotto. Huomautus on monesti melko lievä ja hallintaanotto taas liian jykevä sanktio suhteessa rikkomukseen.

Hallintaanottotilanteet ovat harvoin muutenkaan helppoja. Erityisen ongelmallisiksi järjestyssäännöt tulevat siinä vaiheessa, kun säännöt puuttuvat normaaliin asumiseen. Taloyhtiö ei voi mielivaltaisesti rajoittaa asukkaiden toimintaa. 

Järjestyssääntöjen määräysten tulee olla kohtuullisia eikä niillä voida sitovasti rajoittaa normaalia asumista ja elämää. Se mitä pidetään normaalina asumisena voi vaihdella ajan kuluessa ja lainsäädännön muuttuessa. Järjestyssääntömääräyksiä viilattaessa taloyhtiön onkin huolehdittava siitä, että määräykset ovat kohtuullisia ja linjassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa.

Normaalia elämää ei voida rajoittaa

Hyvä esimerkki on parvekegrillaaminen, johon taloyhtiöllä ei yleensä ole mahdollisuutta puuttua. Grillaaminen kuuluu tavanomaiseen elämiseen, vaikka toiminnasta aiheutuisi epämiellyttävää hajua ja käryä. Taloyhtiön järjestyssäännöissä grillaaminen usein kielletään, mutta se ei ole sellainen rikkomus, jonka perusteella huoneiston voisi ottaa hallintaan. Grillatessa tulee toki kiinnittää huomio paloturvallisuuteen vahinkojen välttämiseksi.

Jopa lasten leikkiminen voi aiheuttaa riitoja yhtiöissä. Kovaäänisetkin leikit pihalla ovat silti normaalia elämää, eikä leikkien kieltäminen esimerkiksi järjestyssäännöissä ole kohtuullista. 

Kannustan jokaista tutustumaan oman taloyhtiön järjestysääntöihin ja myös noudattamaan niitä. Mielestäni olennaista ei ole sääntöjen juridinen sitovuus ja rangaistukset, vaan toisten huomioon ottaminen asumisen arjessa. 

Marina Furuhjelm,
asianajaja

Facebook
Twitter
LinkedIn