Voiko laistaa kaaresta

Vuoden alusta voimaan tullut tietoyhteiskuntakaari tuo uusia näkökulmia taloyhtiöiden palvelusopimuksiin. Tietoyhteiskuntakaareen on koottu keskeiset sähköistä viestintää koskevat säädökset.

Tietoyhteiskuntakaari kokoaa yhteen viestintämarkkinalain, sähköisen viestinnän tietosuojalain, verkkotunnuslain, lain radiotaajuuksista ja telelaitteista, lain lapsipornografian levittämisen estotoimista, lain televisio- ja radiotoiminnasta, lain eräiden suojauksen purkujärjestelmien kieltämisestä sekä lain eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista. Laki tuo muutoksia viestintäpalvelun käyttäjien oikeuksiin ja uusia velvollisuuksia alan toimijoille.

Muutoksia taloyhtiöiden toiminnassa

Tietoyhteiskuntakaari täsmentää teleyritysten korvaus- ja virhevastuusääntelyä. Lain mukaan viestintäpalvelun toimituksessa on virhe, jos viestintäpalvelun laatu tai toimitustapa ei vastaa sitä, mitä viestintäpalvelusopimuksessa on sovittu. Tietoyhteiskuntakaaressa on pyritty selkeyttämään niitä keinoja, joita tilaaja voi käyttää virheen ilmetessä. Tämän lisäksi tietoyhteiskuntakaari nimenomaisesti edellyttää, että viestintäpalvelusopimuksen sopimusehdot on laadittava selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä. Tarkoituksena on korostaa sopimusehtojen ymmärrettävyyttä.

Tilaajalla tarkoitetaan tässä oikeushenkilöä ja luonnollista henkilöä, joka on muuta kuin teletoimintaa varten tehnyt sopimuksen viestintäpalvelun tai lisäarvopalvelun toimittamisesta, eli myös taloyhtiötä.

Tilaaja voi kaaren mukaan irtisanoa viestintäpalvelusopimuksen suullisesti tai kirjallisesti. Tilaajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus päättymään kahden viikon kuluttua irtisanomisesta. Tilaajalla on oikeus irtisanoa viestintäpalvelusopimus heti päättyväksi, jos teleyritys ilmoittaa muuttavansa sopimusehtoja tilaajan vahingoksi. Teleyrityksen on lähetettävä tilaajalle irtisanomisesta kirjallinen vahvistus.

Muutoksia kuluttajansuojaan ja tietoturvaan

Uudella lailla on lisäksi vaikutuksia kuluttajansuojaan ja viestinnän tietoturvaan. Kuluttajansuojan osalta laki asettaa teleyritykselle ja palvelun myyjälle yhteisvastuun matkapuhelimella tilatuista ja maksetuista tuotteista ja palveluista. Jatkossa kuluttajan tulee myös saada liittymiin liittyvistä sopimuksista helposti riittävät tiedot palvelun sisällöstä ja oikeuksistaan palvelujen käyttäjänä.

Myös yksityisyyden suojaa ja tietoturvaa koskeva sääntely laajenee. Jatkossa tietosuoja ja -turvasäännökset koskevat kaikkia viestinnän välittäjiä, myös sosiaalisen median palveluntarjoajia, kun tähän asti operaattoreita koskeneet tietoturva- ja tietosuojavelvoitteet laajenevat myös muille internetin viestintäpalvelujen tarjoajille. Sääntely koskee esimerkiksi sosiaalisen median sisällä välitettyjä luottamuksellisia viestejä.

Annika Kemppinen, Asianajaja

Facebook
Twitter
LinkedIn