Jatkokäsittelylupamenettely laajenee 1.10.2015

Käsittelyluvan tarve

Lain muutoksen jälkeen jatkokäsittelylupa tarvitaan, kun käräjäoikeuden ratkaisuun haetaan muutosta valittamalla. Käsittelylupa tarvitaan kaikkiin valituksiin käräjäoikeuden ratkaisuista, asian laadusta tai valituksen kohteesta riippumatta. Tämä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että säännöksen soveltamisalaan kuuluvat niin rikos-, riita- kuin hakemusasiat. Jatkokäsittelylupa tarvitaan myös turvaamistoimiasioissa sekä haettaessa erikseen muutosta oikeudenkäyntiväitteen johdosta annettuun ratkaisuun.

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan asianomaiselle hovioikeudelle, on mainittava peruste jatkokäsittelyluvan myöntämiselle asiassa, jossa jatkokäsittelylupa tarvitaan, ja syyt, joiden nojalla valittaja katsoo perusteen olevan olemassa, jos ne eivät muuten ilmene kirjelmästä.

Jatkokäsittelyluvan edellytykset pysyvät ennallaan ja jatkokäsittelylupa on myönnettävä, jos:

1) ilmenee aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta;

2) käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta ei ole mahdollista arvioida jatkokäsittelylupaa myöntämättä;

3) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa on tärkeä myöntää asiassa jatkokäsittelylupa; tai

4) luvan myöntämiseen on muu painava syy.

Jatkokäsittelylupaa ei kuitenkaan tarvitse 1 kohdan nojalla myöntää yksinomaan näytön uudelleen arvioimista varten, ellei käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta ole perusteltua aihetta epäillä valituksessa esitettyjen seikkojen perusteella.

Voimaantulo 1.10.2015

Jos muutoksenhaun kohteena oleva ratkaisu on käräjäoikeudessa annettu tai julistettu lain voimaantuloa, valituskirjelmään ja jatkokäsittelylupaan sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn