Laajarunkoisten rakennusten tarkastusvelvollisuutta koskeva lakiesitys eduskunnassa

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista ja muutettavaksi maankäyttö- ja rakennuslakia.

Ehdotuksen mukaan tällaisen rakennuksen omistajalle tulisi velvollisuus huolehtia, että asiantuntija on arvioinut rakennuksen rakenteellisen turvallisuuden. Velvoite koskisi rakennuksia, joille on myönnetty rakennuslupa ennen tämän lain voimaantuloa.

Arviointi ehdotetaan kohdistettavaksi rakennuksiin, joissa niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisessa käytössä tyypillisesti oleskelee suuria määriä ihmisiä. Arviointivelvollisuus kohdistuisi lisäksi maneeseihin ja laajarunkoisiin eläinsuojarakennuksiin.

Omistajalle ehdotetaan lisäksi velvollisuutta huolehtia, että lain soveltamisalaan kuuluvan laajarunkoisen rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje sisältää kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden seurantatoimenpiteet aikatauluineen sekä kunnossapidon kannalta tarpeelliset erityissuunnitelmat kantavien rakenteiden osalta. Lisäksi säädettäisiin velvollisuudesta ilmoittaa välittömästä vaarasta.

Esityksen mukaan myös maankäyttö- ja rakennuslain käyttö- ja huolto-ohjetta koskevaan pykälään lisättäisiin informatiivinen viittaus nyt ehdotettavaan erityissääntelyyn. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain rakennuksen kunnossapitoa koskevaan pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi momentti rakennuksen omistajan yleisestä velvollisuudesta seurata rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden kuntoa.

Lain käsittely on eduskunnassa valiokuntakäsittelyvaiheessa ja sen on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Facebook
Twitter
LinkedIn