Tilaajavastuulaki muuttui 1.9.2015

Tilaajavastuulain muutos täsmentää esimerkiksi tilaajan selvitysvelvollisuuksia sekä laiminlyöntimaksuja koskevia säännöksiä. Laiminlyöntimaksuihin lisätään korotettu laiminlyöntimaksu. Tilaajan selvitysvelvollisuus laajenee koskemaan lakisääteistä työterveyshuoltoa. Lisäksi ulkomailta lähetettyjen työntekijöiden eläketurvasta säädetään yksityiskohtaisesti.

Tilaaja voi jatkossa hyödyntää julkista verovelkarekisteriä selvittäessään sopimuskumppanista tarvittavia veronmaksutietoja. Selvitysvelvollisuuden täyttämiseksi on riittävää, että tilaaja pyytää sopimuspuolelta todistuksen verojen maksamisesta tai selvityksen siitä, että verovelan määrä, josta ei ole tehty maksusuunnitelmaa, ei ylitä 10 000 euroa tai selvityksen verovelan määrästä. Verovelkaisen yrityksen kanssa voi tehdä sopimuksen, mutta verovelan määrä on tällöin selvitettävä, sekä arvioitava onko sopimuskumppanin tarkoituksena hoitaa lakisääteiset maksuvelvoitteensa.

Jos ulkomaisella yrityksellä on Suomessa Y-tunnus, yrityksen kotimaasta saatavien selvitysten lisäksi tilaajan on varmistettava, että kyseinen yritys on merkitty verotusta koskeviin rekistereihin Suomessa. Lisäksi tilaajan tulee selvittää yrityksen verovelkatiedot.

Eläkevakuuttamista koskevien tietojen osalta laissa on yksityiskohtaiset säännökset siltä osin kuin kysymys on sopimuspuolen sopimuskauden aikana lähetetyistä työntekijöistä, joita työnantajalla ei ole velvollisuutta Euroopan unionin sääntelyn perusteella vakuuttaa Suomessa. Sopimuspuolen olisi tällöin toimitettava tilaajalle selvitys sosiaaliturvan määräytymisestä ennen työn aloittamista.

Rakentamistoiminnan osalta laissa on säännös, jonka mukaan tilaajalla on jatkuva velvoite varmistua siitä, että sopimus kumppanin lähetetyillä työntekijöillä on voimassa olevat todistukset sosiaaliturvan määräytymisestä. Jos siis esimerkiksi alihankkijan työntekijät vaihtuvat, tilaajan ei tule sallia uusien työntekijöiden aloittavan työtään, ennen kuin tilaaja on saanut näitä työntekijöitä koskevat A1-todistukset. Tilaajalle voidaan määrätä laiminlyöntimaksu tämän velvoitteen rikkomisesta. Laiminlyöntimaksua ei kuitenkaan määrätä tilaajalle em. velvollisuuden rikkomisesta, jos tilaaja ei tiennyt tai hänen ei voinut kohtuudella edellyttää tienneen lähetetyistä työntekijöistä, joilla ei ollut voimassa olevaa todistusta työntekijän sosiaaliturvan määräytymisestä.

Laiminlyöntimaksua ja korotettua laiminlyöntimaksua on nostettu ja korotettua maksua sovelletaan jatkossa kaikkiin tilaajavastuulain alaisiin sopimuksiin. Laiminlyöntimaksun enimmäismäärä on 20 000 euroa ja korotetun maksun 65 000 euroa. Sanktioiden suuruudessa huomioidaan muun muassa laiminlyöntien vakavuus.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn